Vlaamse overheid

Persmededeling van het kabinet van minister bert anciaux vlaams

Minister van cultuur, jeugd, sport,brusselse aangelegenheden en

Ontwikkelingssamenwerking 23 mei 2002

Anciaux weerlegt kritiek op sportbeleid

Vlaams minister van Sport Bert Anciaux reageert verontwaardigd op de kritiek op het sportbeleid die zijn voorganger Johan Sauwens vanmiddag geuit heeft op een persconferentie.
Hoewel men zich ernstige vragen kan stellen over het fatsoen waarmee Johan Sauwens aan politiek doet, wil Bert Anciaux vooral inhoudelijk ingaan op de kritiek van Sauwens. Die is immers onterecht.

Sauwens heeft vooreerst kritiek op het feit dat het decreet van 13 juli 2001 over de Vlaamse sportfederaties nog geen uitvoeringsbesluiten kent. De hoofdreden van de vertraging is te vinden in het feit dat het decreet -een parlementair initiatief- beduidend meer financiële middelen vereist dan de begroting voorzag, zodat er in het kader van de begroting 2002 nieuwe middelen gevonden moesten worden. De Raad van State bezorgde in de tweede helft van april haar advies, en deze uitvoeringsbesluiten worden op de eerste ministerraad van juni aan de Vlaamse regering voorgelegd. Zorgvuldige regelgeving vereist de nodige zorg en precisie bij afwerking. Om de werking van de sportfederaties niet te hypothekeren werden reeds voorschotten uitbetaald en werd een informatieve hoorzitting gehouden. Het getuigt van bijzonder veel slechte wil om vandaag te insinueren dat deze voorschotten zouden teruggevorderd worden.

Sauwens beweert ook dat het nieuwe decreet op de Sportdiensten op de lange baan geschoven wordt. De reden dat er nog geen dergelijk decreet is, is zeer eenvoudig: het onderwerp van decreet op de Sportdiensten zoals dat door zijn voorganger werd voorbereid, is volgens Bert Anciaux niet ambitieus genoeg. Daarom heeft hij de lopende procedure stopgezet, en werkt hij momenteel in overleg met het veld aan een nieuw voorstel. Hij wil in het nieuwe decreet vooral het lokale sportbeleid stimuleren. In plaats van eenvoudigweg wat extra middelen in handen van de lokale sportadministraties te stoppen, wil hij analoog aan zijn ambitieuze lokale cultuur- en jeugdbeleid nog deze legislatuur een decreet realiseren dat een echt beleid voor de sportbeoefenaar en de sportclubs inhoudt. Het veld reageert zeer positief op de voorstellen van minister Anciaux. Er is reeds overleg gepleegd met de ISB (gemeentelijke sportdiensten), met de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie), met de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), en de VVP (Vereniging van Vlaamse Provincies). Zij gaan akkoord met dit nieuwe project, voor zover dit decreet zo snel als mogelijk gerealiseerd wordt, wat de bedoeling is. Daarnaast werden de voorstellen van minister Anciaux ook positief onthaald bij de commissieleden van de meerderheid.

Met zijn kritiek als zou Bert Anciaux de subsidies voor sport gevoelig verminderen, slaat Sauwens de bal al even mis. Tijden de begrotingscontrole 2002 heeft Anciaux er bewust voor gekozen om de lineaire verlaging met 1%, die hij voor zijn andere beleidsdomeinen diende door te voeren, niet door te voeren met betrekking tot Sport. Wanneer men de beleidskredieten van 2001 en 2002 vergelijkt na de respectieve begrotingscontroles, leidt dit ertoe dat de begroting voor 2002 de facto met 1,86 miljoen Euro gestegen is ten opzichte van 2001.

Bert Anciaux heeft inzake Sport nog een aantal belangrijke ambities die hij nog tijdens deze legislatuur wil realiseren. Het gaat dan vooral over een ambitieus decreet op het lokale sportbeleid, over bijkomende inspanningen op het vlak van de medisch verantwoorde sportbeoefening (dopingbestrijding) en over een groepering van de diverse instellingen die actief zijn op het vlak van de topsport. Op die manier wil hij, net zoals hij dat op het vlak van Cultuur en Jeugd doet, fundamenten leggen voor een sportbeleid in Vlaanderen dat maximaal gewapend is om mensen dichter bij elkaar te brengen. Hij roept CD&V op om haar constructieve houding te handhaven die zij dusver in de parlementscommissie Cultuur, Jeugd en Sport heeft aangenomen.

info : Koen T'Sijen, woordvoerder van
Minister Anciaux - tel. (02) 553 28 11
e-mail: persdienst.anciaux@vlaanderen.be

Deel: ' Anciaux weerlegt kritiek op sportbeleid '
Lees ook