Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 31 MEI 2002

Andere jobinvulling voor VHM-top

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en Vlaams minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting Jaak GABRIELS besliste de Vlaamse regering om de administrateur- generaal en de adjunct administrateur-generaal van de VHM een andere jobinvulling te geven. Deze beslissing geeft verder gevolg aan de beslissing van de Vlaamse regering van 1 maart 2002.

De Vlaamse regering nam toen kennis van een rapport van de Vlaamse minister bevoegd voor huisvesting, over het advies, uitgebracht van de Raad van Bestuur van de VHM, zoals geformuleerd in haar vergadering van 26 februari 2002.

De Raad van Bestuur van de VHM stelde dat binnen de schoot van de VHM op elk niveau het geschonden vertrouwen hersteld diende te worden, en dat het wenselijk is in overleg te treden met het beleid voor wat de opdracht, de structuren en de kerntaken van de VHM betreft. Teneinde dit te bereiken, zo stelde de RvB van de VHM in dezelfde vergadering, zou een vernieuwd managementteam aangesteld moeten worden met een profiel noodzakelijk om de vooropgestelde aanpassingen te realiseren.

Hieraan gevolg gevend gelaste de Vlaamse regering op 1 maart 2002 de minister-president en de Vlaamse minister bevoegd voor de huisvesting om, binnen de reglementaire en statutaire bepalingen ter zake, uitvoering te geven aan voornoemd advies, en de daartoe te nemen maatregelen voor te leggen of mee te delen aan de Vlaamse regering.

Uitvoering gevend aan deze beslissing volgde de minister- president van de Vlaamse regering en de Vlaamse minister, bevoegd voor huisvesting een tweesporige aanpak met volgende opties:

- enerzijds werd binnen de reglementaire en statutaire bepalingen terzake een procedure tot schorsing in het belang van de dienst jegens de Administrateur-Generaal en de adjunct Administrateur-Generaal opgestart;

- anderzijds werd er een overleg opgestart met de betrokkenen met het oog op een andere jobinvulling.

Vandaaag besliste de Vlaamse regering om de tweede optie te lichten. Aan de administrateur-generaal zal een verlof met het oog op het uitvoeren van een belangrijke opdracht worden toegestaan teneinde het project 'verdere uitbouw van het vermogensbestand via GIS Vlaanderen' te realiseren. Als projectleider wordt hij toegevoegd aan de secretaris-generaal van het departement Algemene Zaken en Financiën van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Aan de adjunct administrateur-generaal wordt binnen de VHM een functiewijziging aangeboden teneinde een bijzondere opdracht uit te voeren. Meer bepaald dient hij een normenkader op te maken waarbij het toezicht vanwege de VHM op de SHM's éénduidig en via één spoor dient gerealiseerd te worden, en dit binnen het kader van de gewenste verhoogde autonomie van de SHM's. Hij rapporteert aan de voorzitter van de VHM en de Vlaamse minister, bevoegd voor huisvesting.

De Vlaamse regering hield hierbij rekening met de menselijke aspecten, de wens van de Raad van Bestuur van de VHM (geformuleerd op 12 maart 2002) om, vooraleer over te gaan tot een schorsing, de mogelijkheden te onderzoeken die tot een schikking met de betrokkenen kunnen leiden, en met de toegevoegde waarde voor de Vlaamse overheid.

Met deze beslissing komt er de nodige ruimte aan de top van de VHM zodat de Vlaamse regering binnenkort kan overgaan tot de aanstelling van een vernieuwd managementteam. Hierbij geeft zij invulling aan de beslissing van de Raad van Bestuur van de VHM van 26 februari 2002.

persinfo : Mark Vanleeuw, woordvoerder van minister Gabriels - tel. 02 211 06 11
e-mail: persdienst.gabriels@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Andere jobinvulling voor VHM-top '
Lees ook