Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-120
DATUM: 16 september 1999

Andriessen spreekt zich uit voor opwaardering van de regio's

Prof. Mr. Frans H.J.J. Andriessen sprak zich vandaag bij het in ontvangst nemen van de eerste Flevo Award *) uit voor uitbreiding van de invloed van de Europese regio's op het beleid van de Europese Unie. Hij bepleit dit, omdat naar zijn mening de regio's dichter bij de burger staan dan de lidstaten, die via de Raad van Ministers de feitelijke beslissingen over het EU-beleid nemen. Hij hoopt door deze uitspraak het denken over de rol van regio's binnen de Europese politiek te stimuleren. Volgens de heer Andriessen worden de regio's binnen Europa steeds belangrijker. Burgers voelen zich naar zijn zeggen meer betrokken bij zaken in hun directe, regi0nale omgeving, dan bij zaken die zich op nationaal niveau afspelen. Daarom zouden de regio's ook een uitgebreider rol moeten krijgen binnen Europees verband. In zaken met een regionaal belang zou het Europees Comité van de Regio's een medebeslissende stem moeten krijgen, in plaats van de huidige adviserende rol. Daarmee zou volgens Andriessen de betrokkenheid van de burgers bij zowel regionale als Europese politiek kunnen worden vergroot. Voor een grotere rol van het Europees Comité van de Regio's zijn volgens Andriessen geen grote institutionele wetswijzigingen nodig. De heer Andriessen was van 1977 tot 1980 Minister van Financiën in het 1e Kabinet-Van Agt. Van 1981 tot 1992 was de heer Andriessen lid van de Europese Commissie, vanaf 1985 als vice-voorzitter (voorzitter was in die periode de heer Jacques Delors). In de periode 1986-1988 maakte de heer Andriessen (EU-Commissaris voor Landbouw en Visserij) ook deel uit van het "Delors Comité", dat belast was met het opstellen van een rapport over de economische en monetaire unie in de Europese Gemeenschappen. Van 1989 tot
1992 was de heer Andriessen Europees Commissaris "buitenlandse betrekkingen en handelspolitiek". Sinds 1990 is de heer Andriessen professor in Europese Integratie aan de Universiteit van Utrecht en sinds 1993 voorzitter van het EURO Instituut te Lyon, Frankrijk. Onlangs is gedeputeerde H. Dijksma van de provincie Flevoland, door de Raad van Ministers benoemd als lid van het Comité van de Regio's van de Europese Unie. Het Comité van de regio's is de jongste instelling van de Europese Unie. Het werd opgericht omdat lidstaten overtuigd waren dat de eigenheid en de bevoegdheid van de regionale en plaatselijke overheden moesten worden gerespecteerd, maar ook dat deze instanties bij de ontwikkeling en uitvoering van het EU-beleid moesten worden betrokken. *) De Provincie Flevoland zal de Flevo Award vanaf nu jaarlijks uitreiken aan een persoon die van bijzonder belang is of was voor de internationale en/of economische gemeenschap in het algemeen en voor Flevoland in het bijzonder.

Deel: ' Andriessen voor opwaardering van de regio's '
Lees ook