P E R S B E R I C H T
9 december 1999

NiZA/ICCO-ANGOLA CONFERENTIE IN
MIN. BUITENLANDSE ZAKEN

''ANGOLAN REFLECTIONS ON
PEACE BUILDING''

DEELNEMERS ANGOLA-CONFERENTIE ROEPEN OP TOT ACTIEVE NEDERLANDSE STEUN VOOR VREDESINITIATIEF EN TOT BOYCOT VAN DOOR CORRUPTIE VERKREGEN GOEDEREN

Vandaag 9 december 1999 kwamen circa 120 vertegenwoordigers van Angoleze en Europese niet gouvernementele organisaties (ngo's) bijeen in Den Haag. De conferentie georganiseerd door ICCO en NiZA met steun van NOVIB, Cordaid en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De deelnemers aan de conferentie roepen de Nederlandse overheid en politiek op om op alle mogelijke manieren hun invloed aan te wenden om een eind te maken aan de menselijke tragedie veroorzaakt door de burgeroorlog in Angola (40% van de bevolking leeft onder de armoedegrens; er is veel hongersnood,
moedeloosheid, onveiligheid en gebrek aan persvrijheid en democratie).

De conferentiegangers roepen de Nederlandse consumenten en bedrijven zoals de oliemaatschappijen, de banken, de diamantenindustrie en de wapenindustrie op om hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Dit kunnen zij doen door geen produkten te kopen die op enigerlei wijze bijdragen aan handhaving van corruptie en/of de oorlog (in)direct financieren. De internationale overheden kunnen sanctiemaatregelen nemen tegen illegale handel. Gevraagd wordt om een onafhankelijk en diepgaand onderzoek naar de handelwijze van buitenlandse bedrijven in Angola op dit moment.

De deelnemers roepen op tot massale ondersteuning met kennis, morele steun en middelen van opbouw van het maatschappelijk middenveld in Angola, zoals vakbonden, kerken, mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties en onafhankelijke media op het platteland. Wil het huidige vredesinitiatief kansrijk zijn, aldus directeur Pacheco van de grote ngo ADRA, dan zijn steun en initiatieven vanuit de bevolking essentieel. De activerende en samenbindende rol van het maatschappelijk middenveld is hierin essentieel, ook al bij de opbouw van good governance en democratie, het respecteren van mensenrechten, het bieden van een
structurele bestaanszekerheid en bij het tegengaan van corruptie. Met name ook vrouwen spelen hier een zeer constructieve rol in en verdienen alle steun.

''De Angolese bevolking wil in vrede het jaar 2000 in'', aldus Rev. Daniël Ntoni Nzinga van GARP, een koepel van veel Angolese ngo's die het vredesinitiatief ondersteunen en verder naar buiten brengen. De Angolezen maken nu een rondreis voor internationale steun. Daarbij bezochten zij al Canada, de VS en Brussel. Zaterdag gaan zij naar Engeland.

De deelnemers vragen de Nederlandse overheid om via haar ingangen in de Verenigde Naties te beïnvloeden dat de Angolese bevolking rechtstreeks via de Angolese ngo's betrokken worden in het overleg met de VN over een vredesopbouwmissie. De VN moeten mandaat krijgen om die contacten b.v. via een aparte organisatie, te kanaliseren en te ondersteunen.

Extra aandacht verdient de pers op het platteland. Vrijwel alle informatie is ofwel gecensureerd, ofwel alleen uit de hoofdstad Lusaka afkomstig en dus nauwelijks representatief voor de situatie in het land. Ook hierbij is het van groot belang dat de VN mandaat krijgt om hieraan mee te werken.

Tot slot zegden de Nederlandse ngo's en de organisatoren ICCO en NiZA toe om meer publieke bekendheid te geven aan de situatie in Angola en het maatschappelijk middenveld te blijven steunen.


-.-.-.-.-
Meer info, contact woordvoerder Peter Hermes (dir. NiZA namens de conferentie):

Peter Hermes, directeur NiZA en woordvoerder voor de conferentie gsm 06-55863330 of Monique van Eijkelenburg, ICCO, afd. comm., fax 030-6925614, tel. 030-6927820 of privé 030-2250989/gsm 06-26440012, e-mail comm-unit@icco.nl / http://www.icco.nl

Deel: ' Angola-conferentie vraagt Den Haag om steun '
Lees ook