Ministerie van Justitie

12 .11.1999

Persbericht Ministerraad

Anonimiteit spermadonoren voorlopig niet opgeheven

Het wetsvoorstel donorgegevens kunstmatige inseminatie dat de informatieverstrekking van donorgegevens regelt, wordt gefaseerd ingevoerd. De regeling van gedwongen opheffing van de anonimiteit van spermadonoren wordt voorlopig uitgesteld, want er is hiervoor onvoldoende maatschappelijk draagvlak. Het wetsvoorstel geeft ook een regeling voor de verstrekking van andere gegevens dan identificerende persoonsgegevens, zoals over medische of fysieke kenmerken van de donor. Deze zullen na parlementaire behandeling wel in werking treden. De ministers Korthals van Justitie en Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport sturen de Tweede Kamer binnenkort een brief met dit standpunt.

Op verzoek van de Tweede Kamer is onderzocht in hoeverre de gedwongen opheffing van de anonimiteit van spermadonoren het aantal donoren zou doen afnemen. Uit het onderzoek onder huidige donoren (ongeveer 500 mannen) blijkt 50 % niet bereid te zijn het donorschap voort te zetten als de anonimiteitswaarborg wordt opgeheven. Tevens blijkt onder donoren de kennis van het wetsvoorstel beperkt: zo weet tweederde niet dat volgens het wetsvoorstel voor oude gevallen de anonimiteit niet zal worden opgeheven. Op grond van het onderzoek concludeert het kabinet enerzijds dat er op dit moment onvoldoende draagvlak is onder donoren voor dit onderdeel van het wetsvoorstel. Gelet op het belang van het kind bij het kunnen kennen van zijn afstamming wil het kabinet deze bepaling anderzijds niet schrappen uit de wet. Vandaar dat is gekozen voor het voorlopig niet inwerking laten treden van dit onderdeel van de wet. Het kabinet wil - om begrip te kweken voor het belang van het kind - in samenwerking met spermabanken de voorlichting aan donoren verbeteren. Het kabinet stelt voor om op een termijn van ongeveer twee jaar na inwerkingtreding van de wet opnieuw onderzoek te doen onder donoren. Dat onderzoek moet uitwijzen of er dan wel voldoende draagvlak is om de omstreden bepaling in te voeren.

In het wetsvoorstel, dat sinds 1993 in behandeling is bij de Tweede Kamer, staat een regeling voor het verstrekken van verschillende soorten gegevens over de donor. Daarbij gaat het om drie categorieen gegevens. Van die gegevens wordt een centraal register aangelegd. Medische gegevens over de donor kunnen op verzoek van de huisarts van het kind worden verstrekt. Niet op de persoon herleidbare gegevens van de donor over de fysieke kenmerken, opleiding, beroep sociale kenmerken en dergelijk worden op verzoek van een kind ouder dan twaalf verstrekt. De persoonsidentificerende gegevens te weten naam, adres en woonplaats, worden in beginsel alleen met instemming van de donor verstrekt aan het kind dat ouder dan zestien is. Weigert de donor dan kunnen de gegevens toch verstrekt worden indien het belang van het kind, alle omstandigheden in aanmerking genomen opweegt tegen het privacy-belang van de donor. Deze laatste bepaling blijft dus voorlopig buiten werking.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 29-11-1999

Deel: ' Anonimiteit spermadonoren voorlopig niet opgeheven '
Lees ook