Ministerie van Verkeer en Waterstaat

27 juni 2002

Antenne-installaties tot 5 meter bouwvergunningvrij

Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Voor de bouw van antenne-installaties van maximaal vijf meter hoog hoeft binnenkort geen bouwvergunning meer te worden aangevraagd. Het convenant dat de voorwaarden regelt waaronder deze antenne-installaties aangebracht worden, is vandaag ondertekend door het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de vijf operators van mobiele telecommunicatie.
In het convenant is afgesproken dat de operators samen een plaatsingsplan maken om gemeenten te informeren over locaties van bestaande en geplande antennes. Daarnaast bevat het convenant afspraken over de visuele inpasbaarheid van antennes, het instemmingsrecht van bewoners van huurwoningen en de maximaal toegestane blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden.

De vrijstelling van de bouwvergunningplicht voor antennes tot vijf meter maakt onderdeel uit van de gewijzigde Woningwet die op 1 januari 2003 van kracht wordt. Het streven is om vooruitlopend hierop in augustus 2002 het gedeelte van de wet waarin de vergunningvrijheid van antennes is geregeld in te laten gaan.
Het convenant is een uitwerking van het door de Tweede Kamer vastgestelde Nationale Antennebeleid. In het Nationaal Antennebeleid wordt gezocht naar een goed evenwicht tussen de belangen op het gebied van volksgezondheid, leefmilieu, veiligheid en economische ontwikkeling.

Deel: ' Antenne-installaties tot 5 meter bouwvergunningvrij '
Lees ook