Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.609 opvang van mishandelde, illegale vrouwen Gemaakt: 15-2-2000 tijd: 10:3

3

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

14 februari 2000

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mw Verstand, de antwoorden op de vragen, gesteld door de leden van uw Kamer Van der Hoek, Albayrak en Bussemaker (allen PvdA) over opvang van mishandelde, illegale vrouwen (2990005490).

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Antwoorden op kamervragen van Van der Hoek, Albayrak en Bussemaker over opvang van mishandelde, illegale vrouwen.

(2990005490)

1.

Hebt u kennisgenomen van het bericht dat de vrouwenopvanghuizen mishandelde, illegale vrouwen meestentijds niet opvangen?

1.

Ja

2.

Deelt u de mening, dat het ontbreken van de bescherming van vrouwen die slachtoffer zijn van geweld strijdig is het VN-vrouwenverdrag? Kunt u in dat verband ingaan op de aanbevelingen van de Commissie Groenman ten aanzien van vreemdelingenbeleid en geweld tegen vrouwen?

2.

Ja, het ontbreken van de bescherming van vrouwen die slachtoffer zijn van geweld kan in strijd komen met het VN-Vrouwenverdrag. De aanbevelingen van de commissie Groenman ten aanzien van het vreemdelingenbeleid en geweld hebben meer in het algemeen betrekking op slachtoffers van vrouwenhandel. In hoofdstuk B17 van de Vreemdelingencirculaire 1994 zijn maatregelen getroffen die tot doel hebben om de opsporing en de vervolging van vrouwenhandel te bevorderen en de opvang aan de slachtoffers van vrouwenhandel die gedurende de bedenktijd voorafgaande aan de aangifte en gedurende de periode van opsporing, vervolging en berechting te waarborgen.

3.

Bent u bereid te bekijken of voor deze vrouwen een oplossing kan worden gevonden, waardoor zij toch kunnen worden opgevangen? Zo nee, waarom niet? Zo ja kunt u hierover op korte termijn met een voorstel komen?

3.

Uit contacten met één van de genoemde vrouwenopvanginstellingen blijkt dat dit artikel een veel te starre houding van de opvang schetst die niet strookt met de praktijk. Deze illegale slachtoffers van geweld worden door de vrouwenopvang zeker niet zonder meer de deur gewezen. In mijn ogen hoort de vrouwenopvang open te staan voor alle mishandelde vrouwen in een noodsituatie ongeacht verblijfsstatus. De centrumgemeenten voor vrouwenopvang en de opvanginstellingen zijn hiervoor - in eerste instantie - verantwoordelijk. Ik zal deze problematiek daarom opnemen met de VNG en de Federatie Opvang.

4.

Is het u bekend dat opvanghuizen ook veel vrouwen worden opgevangen met een afhankelijke verblijfstitel die slachtoffer zijn van huiselijk geweld?

4.

Het is mij bekend dat ook vrouwen met een afhankelijke verblijfstitel gebruik maken van de vrouwenopvang.

5.

Is het eveneens bekend dat deze vrouwen hun verblijfsstatus dreigen te verliezen als gevolg van het feit dat zij noodgedwongen hun partner hebben moeten verlaten? Zo ja, bent u bereid voor deze categorie vrouwen te bekijken of zij een verblijfsstatus kunnen krijgen op grond van het feit dat zij slachtoffer zijn van geweld?

5.

Ingevolge de beleidsregels zoals die zijn neergelegd in hoofdstuk B1 van de Vreemdelingencirculaire terzake van verbreking van een huwelijk of een relatie wordt, indien een vreemdeling verzoekt om een zelfstandige verblijfstitel na verlies van een afhankelijke verblijfstitel, allereerst beoordeeld hoeveel jaar het huwelijk of de relatie heeft geduurd. Heeft het huwelijk of de relatie drie jaar bestaan en heeft de vreemdeling respectievelijk 1 of 3 jaar op grond van het huwelijk of de relatie in Nederland verbleven, dan wordt beoordeeld of een vreemdeling in aanmerking komt voor een vergunning tot vestiging, een vergunning tot verblijf om klemmende redenen van humanitaire aard of een vergunning voor een ander verblijfsdoel.

Een vreemdeling komt in aanmerking voor een vergunning op grond van klemmende redenen van humanitaire aard indien hij banden heeft met Nederland en/of in Nederland verblijvende personen en/of indien terugkeer naar het land van herkomst redelijkerwijs niet verlangd kan worden. In het algemeen kan worden gesteld dat naarmate de vreemdeling langer in Nederland heeft verbleven het waarschijnlijker wordt dat voortgezet verblijf wegens klemmende redenen van humanitaire aard behoort te worden toegestaan.

In het geval van gescheiden vrouwen, wordt in het kader van de toets aan klemmende redenen overigens nog getoetst aan:

- de situatie van alleenstaande vrouwen in het land van herkomst;

- de maatschappelijke positie van de vrouwen in het land van

herkomst

- de vraag of in het land van herkomst een naar de maatstaven van dat land

aanvaardbaar te achten opvang aanwezig is, indien dat noodzakelijk

is;

- de zorg die de vrouwen hebben voor kinderen die hier te lande zijn geboren

en/of een opleiding volgen;

- (sexueel) misbruik van vrouwen binnen het (verbroken) huwelijk of de

(verbroken) relatie.

Indien er sprake is van een combinatie van klemmende redenen wordt ingestemd met het voortgezet verblijf hier te lande.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord Borst vragen opvang mishandelde, illegale vrouwen '
Lees ook