Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Directie Noord-Afrika en Midden-Oosten

Afdeling Midden-Oosten

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 14 december 1999
Kenmerk DAM/MO-514/99
Blad /4
Bijlage(n)
Betreft Antwoord op vragen van kamerlid Vos over

arrestaties door de Palestijnse politie
C.c.

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar het schrijven d.d. 3 december 1999, kenmerk
290003700, van de Griffier uwer Kamer, waarbij ons toegingen de door het lid uwer Kamer Vos overeenkomstig artikelen 134 van het Reglement van Orde bij u ingediende vragen, heb ik de eer u mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking als bijlage dezes ons antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens mevrouw Herfkens, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking op vragen van het lid mevrouw Vos.

Vraag 1

Kent u het bericht 'Palestijnse politie arresteert opstellers petitie tegen Arafat'?

Antwoord

Ja, dat bericht is mij bekend.

Vraag 2

Is het waar dat vier ondertekenaars van de petitie zijn opgepakt, en twee onder arrest staan omdat ze de regering van Arafat bekritiseerden? Zo ja, bent u bereid officieel protest aan te tekenen tegen deze arrestaties?

Antwoord

De Palestijnse Autoriteit (PA) heeft acht ondertekenaars van de petitie gearresteerd op de grond dat de petitie naar de mening van de PA opruiende taal bevatte en het vredesproces van de hand wees. De PA onderzoekt thans of de petitie kan worden beschouwd als misdaad tegen de staatsveiligheid. Aanvankelijk waren ook twee personen onder huisarrest geplaatst. Dit huisarrest is inmiddels opgeheven.

Vermeld zij dat Palestijnse mensenrechtenorganisaties zich in grote lijnen konden vinden in de kritiek vervat in de petitie. Zij distantieerden zich echter van de toonzetting van het pamflet. Inmiddels hebben verscheidene vooraanstaande leden van de Palestijnse 'civil society', waaronder leden van de Palestijnse Wetgevende Raad, een nieuw manifest opgesteld.

Bij monde van de Nederlandse vertegenwoordiger bij de Palestijnse Autoriteit te Ramallah is reeds bij de Palestijnse Autoriteit op ministerieel niveau bezorgdheid over deze gang van zaken uitgesproken. De EU zal op zo kort mogelijke termijn bij de PA een demarche uitvoeren waarin zij haar ernstige bezorgdheid over deze zaak zal uitspreken.

Vraag 3

Is het waar dat er tegen acht parlementariërs - medeondertekenaars van de petitie - een procedure in gang is gezet die kan leiden tot opheffing van hun parlementaire onschendbaarheid? Zo ja, hoe beoordeelt u deze gang van zaken?

Antwoord

De acht parlementariërs die de petitie mede hebben ondertekend zijn door de Palestijnse Wetgevende Raad berispt. De voorzitter van de Palestijnse Wetgevende Raad heeft tegenover de Nederlandse Vertegenwoordiger te Ramallah bevestigd dat er geen procedure in gang is gezet die kan leiden tot opheffing van hun parlementaire onschendbaarheid.

Vraag 4

Hoe beoordeelt u op dit moment de mensenrechtensituatie in de Palestijnse gebieden? Is er sprake van een verslechtering sinds uw laatste bezoek?

Antwoord

De mensenrechtensituatie in de Palestijnse Gebieden blijft zorgwekkend. Gaarne verwijs ik in dit verband ook naar mijn antwoord op vraag 231 gesteld in het kader van hoofdstuk V van de Rijksbegroting betreffende de mensenrechtensituatie in dePalestijnse Gebieden. Tijdens mijn bezoek aan het Midden Oosten van augustus jl. heb ik in mijn gesprek met president Arafat mijn bezorgheid uitgesproken over de mensenrechtensituatie in de Palestijnse Gebieden. Mijns inziens is er geen sprake van een algehele verslechtering van de mensenrechtensituatie in de Palestijnse Gebieden sinds dit bezoek. Niettemin acht ik recente ontwikkelingen als de arrestaties van de ondertekenaars van een PA-kritische petitie zorgwekkend.

Vraag 5

Bent u bereid om de mensenrechtendialoog met de Palestijnse regering te intensiveren? Zo neen, waarom niet?

Antwoord

Jazeker.

Deel: ' Antwoord BuZa op vragen over arrestaties Palestijnse politie '
Lees ook