Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG
Directie Westelijk Halfrond

Afdeling Zuid-Amerika

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 14 december 1999
Kenmerk DWH/ZM-323/99
Blad /1
Bijlage(n)
Betreft Beantwoording vragen van de leden Hoekema (D66), Koenders (PVDA), Van Ardenne-van der Hoeven (CDA), Karimi (GroenLinks) en Van Baalen (VVD) over vrijlating op humanitaire gronden van oud-dictator Pinochet (ingezonden 1 december 1999, kenmerk 2990003660)

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 2 december 1999, kenmerk 2990003660, waarbij gevoegd waren de door de leden Hoekema (D66), Koenders (PVDA), Van Ardenne-van der Hoeven (CDA), Karimi (GroenLinks) en Van Baalen (VVD) overeenkomstig artikel
134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoorden van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken op de vragen van de leden Hoekema (D66), Koenders (PVDA), Van Ardenne-van der Hoeven (CDA), Karimi (GroenLinks) en Van Baalen (VVD) over vrijlating op humanitaire gronden van oud-dictator Pinochet (ingezonden 1 december 1999, kenmerk 2990003660).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van het aanstaande medische onderzoek van Pinochet dat Minister Straw als voorwaarde heeft gesteld om het Chileense verzoek om Pinochet op humanitaire gronden vrij te laten in overweging te kunnen nemen?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Is de Nederlandse regering benaderd door de Chileense regering met het verzoek haar contacten met de regering Blair aan te wenden om vrijlating van Pinochet op humanitaire gronden te bepleiten? Zo ja, wat is de Nederlandse regering van plan met dit verzoek te doen, respectievelijk wat heeft de regering ermee gedaan?

Antwoord 2

De Nederlandse regering is op geen enkele wijze door de Chileense regering over deze kwestie benaderd.

Vraag 3

In hoeverre zijn volgens de Nederlandse regering de internationale rechtspraak en de slachtoffers van dictaturen en hun familieleden gediend met vrijlating op humanitaire gronden.

Antwoord 3

De regering acht het van groot belang dat internationale misdrijven vervolgd worden.

De vraag in hoeverre volgens de Nederlandse regering de internationale rechtspraak en de slachtoffers van dictaturen en hun familieleden gediend zijn metvrijlating op humanitaire gronden is in zijn algemeenheid niet eenduidig te beantwoorden. Wat slachtoffers en hun familieleden betreft is uiteraard moeilijk voorstelbaar dat zij een dergelijke vrijlating als rechtvaardig zullen ervaren. Een eventuele beslissing tot vrijlating op humanitaire gronden dient dan ook niet dan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te worden genomen. Ik heb geen reden eraan te twijfelen dat minister Straw in dit geval overeenkomstig dit uitgangspunt zal handelen.

Vraag 4

Heeft de Chileense delegatie, die het Internationaal Gerechtshof heeft bezocht in het kader van het dagen van Spanje voor dit internationaal hof met betrekking tot de interpretatie van de conventies over marteling, hierover contacten gehad met Nederlandse regeringsfunctionarissen? Zo ja, wat was de uitkomst van een dergelijk contact?

Antwoord 4

De genoemde Chileense delegatie heeft geen contact gehad met Nederlandse regeringsfunctionarissen.

Vraag 5

Bent u bereid, vooruitlopend op de totstandkoming van het Internationaal Strafhof, duidelijk uw opvatting kenbaar te maken over zowel de rechtmatigheid van de tot nu toe gevolgde rechtsgang inzake Pinochet als de wenselijkheid via dit soort gerechtelijke processen inhoud te geven aan de conventies over marteling, gedwongen verdwijningen en genocide, die Nederland ondertekend heeft?

Antwoord 5

Zoals bij vele eerdere gelegenheden waarbij dit onderwerp aan de orde kwam is opgemerkt, onthoudt de regering zich van een oordeel over

de rechtmatigheid van de rechtsgang inzake Pinochet. Als partij bij de bedoelde verdragen, die onder meer beogen te verzekeren dat internationale misdrijven vervolgd worden, onderschrijft Nederland het gebruikvan de in de verdragen opgenomen procedures en juicht Nederland dit gebruik toe.

Deel: ' Antwoord BuZa op vragen over humanitaire vrijlating Pinochet '
Lees ook