Tweede Kamer der Staten Generaal

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


22 februari 2000

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van de heer Eurlings over kerktelefonie.

Is u bekend dat er grote onrust is ontstaan onder gebruikers van de kerktelefoon over de enorme tariefverhogingen voor deze dienst, van 7 tot 49 gulden Algemeen Dagblad, 20 januari 2000?

Naar aanleiding van de berichtgeving dat OPTA heeft bepaald dat het kostengeoriënteerde tarief van de kerktelefoniedienst dat aan kerkgemeentes in rekening wordt gebracht per 1 mei 2000 tussen de 36 en 46 gulden per aansluiting per maand zou moeten gaan bedragen, heb ik een tiental brieven van burgers en organisaties ontvangen. Verder is door belangenorganisaties een procedure aangespannen tegen het besluit van OPTA bij de Rechtbank te Rotterdam.

Erkent u dat de doelgroep van de kerktelefoon, die vaak reeds minder draagkrachtig is, hierdoor gedwongen wordt het abonnement op te zeggen en zo in een sociaal isolement dreigt te geraken?

Zoals ik ook al in antwoorden op eerdere kamervragen van de SGP (Handelingen Tweede Kamer 1457, 1998/99 van 3 mei 1999 en Handelingen
1125, 1998/99 van 16 maart 1999) heb aangegeven bestaat er in Nederland een sociaal zorgsysteem, dat erop is gericht te voorkomen dat minder draagkrachtigen in een sociaal isolement geraken. In iedere gemeente zijn sociale voorzieningen beschikbaar waar minder draagkrachtigen in individuele gevallen een beroep op kunnen doen, met name de Bijzondere Bijstand, om te kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven. Voor een nadere argumentatie verwijs ik ook naar de behandeling in november 1999 van de begroting van Verkeer en Waterstaat waarbij ik ben ingegaan op vragen van de Tweede Kamer over de kerktelefonie (kamerstukken 26 800 XII,


4 november 1999, 18-1341).

Verder wil ik er in dit verband op wijzen dat er geen contractuele relatie bestaat tussen KPN Telecom en individuele gebruikers van kerktelefoniediensten. KPN Telecom levert slechts diensten aan de verschillende kerkgemeentes. De kerkgemeentes sluiten overeenkomsten af met individuele gebruikers van kerktelefoniediensten en zijn derhalve verantwoordelijk voor het al dan niet doorberekenen van de kosten voor kerktelefonie voor de individuele gebruikers.

Deelt u de mening dat het eveneens te betreuren is, dat KPN op deze manier belemmerd wordt om initiatieven voor maatschappelijke verantwoordelijkheid te ontplooien?

Elk initiatief dat door bedrijven, waaronder KPN Telecom, wordt ontplooid waarbij de maatschappelijke verantwoordelijkheid voorop staat is op zichzelf toe te juichen. Daarbij moet naar mijn mening echter steeds terdege rekening worden gehouden met ongewenste (neven)effecten. Indien KPN Telecom diensten aanbiedt tegen niet-kostendekkende tarieven zal KPN Telecom er waarschijnlijk voor kiezen de daardoor ontstane tekorten (deels) te verdisconteren in de tarieven van andere diensten. Bovendien kunnen andere bedrijven worden ontmoedigd om vergelijkbare diensten aan te bieden, doordat zij niet in staat zijn deze diensten kostendekkend aan te bieden of op zijn minst geen realistische inschatting kunnen maken van de werkelijke kosten.

Kunt u aangeven welke betaalbare alternatieven bestaan voor luisteraars van de kerktelefoon om alsnog de bijeenkomsten op afstand te volgen?

In mijn antwoorden op eerdere kamervragen van de SGP over hetzelfde onderwerp (zie antwoord op vraag 2 hierboven) heb ik aangegeven dat ik KPN Telecom heb verzocht om na te gaan of er andere, goedkopere mogelijkheden zijn voor het aanbieden van kerktelefonie. KPN Telecom heeft inmiddels de kosten van de verschillende technische mogelijkheden onderzocht (bijvoorbeeld internet, telefonisch vergaderen, lokaal inbellen). Op grond van dit onderzoek heeft KPN geconcludeerd dat de kosten van deze alternatieven voor KPN hoger zijn dan de marge van 36-46 gulden die door OPTA is berekend.

In mijn antwoorden op de kamervragen van de SGP heb ik gewezen op het alternatief van de lokale radio en abonneeradio. Daarvoor is de infrastructuur van KPN echter niet geschikt. In het Westland wordt een dergelijke dienst door een kabelbedrijf voor f 13,95 per maand aangeboden. Daarnaast kan worden gewezen op initiatieven van onder meer de Nederlands Hervormde kerk in Eindhoven om kerkdiensten via internet uit te zenden.

Bent u bereid maatregelen te treffen om te zorgen voor een goede toegang tot de kerktelefoon of in ieder geval te voorzien in een overgangsregeling?

Kerktelefonie is reeds in ruime mate beschikbaar. Iedere burger kan in beginsel toegang krijgen tot deze voorziening. Het is echter de kerkgemeente die verantwoordelijk is voor het afsluiten van een contract met KPN Telecom.

Het punt van een overgangstermijn die door OPTA gesteld zou kunnen worden is een van de onderdelen van de procedure die op dit moment loopt bij de Rechtbank te Rotterdam (zie ook mijn antwoord op vraag
1). Hierin kan ik uiteraard niet treden.

Zoals toegezegd tijdens het Algemeen Overleg met de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat op 9 februari 2000 zal ik dit onderwerp voor de zomer nog eens aan de orde hebben met KPN Telecom en Kabelfoon.

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

J.M. de Vries

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord De Vries (VW) op kamervragen over kerktelefonie '
Lees ook