Ministerie van Defensie


---

Kamervragen en antwoorden
---

NAFIN

26-09-2001

Bijgaand doe ik u toekomen de antwoorden op de kamervragen over de brief van 21 juni 2001 inzake het project Nafin (Kamerstuk 26 006, nr. 2).

Vraag 1. Waarop waren de oorspronkelijke ramingen van de deelprojecten van de dienstenlaag gebaseerd en wat is de oorzaak dat de huidige ramingen op onderdelen zo fors afwijken?

Antwoord. De technologische ontwikkelingen en de prijsdalingen op de ICT-markt zijn sneller verlopen dan was voorzien in de oorspronkelijke ramingen van de deelprojecten van de dienstenlaag. Zoals in de brief van 21 juni 2001 (Kamerstuk 26 600, nr. 2) is uitgelegd, hebben deze ontwikkelingen, samen met reorganisatie- en doelmatigheidseffecten geleid tot besparingen ter grootte van f 38,6 miljoen. Zo konden door eerdere moderniseringen aan diverse deelsystemen van het Militair Dienst Telefoon Net de voorziene aanpassingen vervallen. Daarnaast konden synergetische verwervingseffecten worden bereikt bij de netwerken voor gevechts- en luchtverkeersleiding. Beide ontwikkelingen leveren een besparing op van f 9,5 miljoen. Door aanpassing van het bestaande interim-netwerk voor permanent gebruik, wordt op het geraamde bedrag voor de dienst Lan-interconnect f 13,3 miljoen bespaard. Door voor de dienst video-conferencing gebruik te maken van civiele standaarden wordt een besparing van f 2,7 miljoen bereikt. Hergebruik van vrijkomende apparatuur van afgestoten defensieobjecten leidt tot een besparing van f 10,7 miljoen op de dienst externe koppelingen.

Vraag 2. Kunt u garanderen dat de nu voorgestelde goedkopere oplossing voor de schakellaag ook op langere termijn goedkoper is? Waar is deze aanname op gebaseerd.

Antwoord. De voorgestelde oplossing voor de schakellaag levert tot en met 2004 in elk geval een besparing op van f 54 miljoen. De oplossing voor de langere termijn berust op een marktconforme groei van de communicatiebehoefte voor Defensie; doorrekening van verschillende realistische scenarios resulteert in besparingen ten opzichte van de eerder voorgestane oplossing. Aan rekenmodellen over consumentengedrag kunnen uiteraard geen garanties worden ontleend, maar zij leveren wel de nodige informatie op voor een verantwoord besluit.

Vraag 3. Wanneer is de afronding van het project Nafin voorzien en wat is de oorzaak van de vertragingen?

Antwoord. Door het dynamische karakter van de telecommunicatiemarkt en de daaruit voortvloeiende wijzigende inzichten heeft de verwervingsvoorbereidingsfase meer tijd in beslag genomen dan oorspronkelijk was voorzien. Voltooiing van het project is thans midden 2002 voorzien.

Zoekwoorden:

Deel: ' Antwoord Defensie op kamervragen project Nafin '
Lees ook