Ministerie van Economische Zaken - Persbericht 008 Datum: 14-01-2000

ONDERZOEK CONSUMENTENBOND NAAR WASMACHINES

Het lid van de Tweede Kamer M.B. Vos (GroenLinks) heeft aan de ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op 2 december 1999 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 Hebt u kennisgenomen van het onderzoek van de Consumentenbond naar wasmachines waaruit onder andere is gebleken dat geen enkele machine de energieklasse A haalt, terwijl zeven van de elf onderzochte machines het A-label claimen?

2 Wat is uw reactie op dit onderzoek en welke conclusies trekt u hieruit?

3 Wat is het resultaat van het ECD/TNO-onderzoek op dit concrete punt? 2) Welk aandeel wasmachines haalt volgens dit onderzoek de aangegeven energieklasse niet?

4 Wat is uw mening over de mogelijkheid dat een afwijking van 15% tussen het aangegeven en het feitelijke energieverbruik toegestaan is? Is Nederland verplicht deze ruime afwijking toe te staan of zijn er, juridisch gezien, de mogelijkheden deze marge te beperken, ten einde de consument ook werkelijk voor te lichten over het product dat hij koopt?

5 Gaat u de gebrekkige labeling en voorlichting in Europees verband aan de orde stellen om tot verbetering te komen? Zo neen, waarom niet?

6 Hoe intensief zal de ECD in de komende periode de juistheid van de labeling van alle apparaten controleren? Hoe groot schat u de pakkans in?


1) Consumentengids 12/99, blz. 19. 2) Volgens het ministerie EZ (Persbericht nr. 193, d.d. 16.04.99) is er bij een van de 17 onderzochte machines proces-verbaal opgemaakt. Het percentage dat een niet-juiste label droeg is niet vermeld in dit bericht.

De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink heeft deze vragen mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, drs. J.P. Pronk als volgt beantwoord.

1 Ja, ik heb kennis genomen van het onderzoek naar wasmachines dat de Consumentenbond in haar decembernummer van 1999 van de Consumentengids heeft gepubliceerd. Ik vind het heel belangrijk dat de gegevens die worden vermeld op het energie-etiket juist zijn. De ECD voert hieromtrent dan ook jaarlijks controles uit. Uit de resultaten van de controles op de juistheid van de gegevens op het energie-etiket blijkt dat dit effect heeft: in 1998 is een verbetering opgetreden ten opzichte van 1997.

2 Het is een goede zaak dat de energie-etikettering de voortdurende aandacht heeft van de Consumentenbond. De Consumentenbond interpreteert haar meetresultaten echter niet conform de Europese energie-etiketteringsrichtlijnen. Dit betekent dat de betreffende onderzoeksresultaten van de Consumentenbond niet zonder meer vertaald kunnen worden naar een energie-efficientieklasse. De conclusies van de Consumentenbond, dat een groot aantal wasmachineproducenten foute energie-efficientieklassen declareren kan dan ook niet worden getrokken. Ik heb de Consumentenbond hier eerder dit jaar naar aanleiding van haar publicatie over koelkasten reeds op gewezen.

3 Uit de resultaten van de testen, die de ECD over 1998 heeft uitgevoerd blijkt dat bij 6% van de gecontroleerde wasmachines een onjuiste energie-efficientieklasse vermeld staat op het energie-etiket. Over 1997 was dit nog 17%. Er is dus een duidelijke verbetering opgetreden.

4 De marges die worden gehanteerd bij de bepaling van de energie-efficientieklasse zijn ruim. Dit is echter een zaak die op Europees niveau moet worden aangepast, aangezien de etiketteringswetgeving is gebaseerd op EU-wetgeving. Dit is regelmatig, ook door Nederland, bij de Europese Commissie onder de aandacht gebracht. Op dit moment worden voorstellen voor aanpassing van de verificatieprocedure en marges voor nieuwe richtlijnen op EU-niveau voorbereid.

5 Zie antwoord op vraag 4.

6 De ECD heeft ook in 1999 controles uitgevoerd ten aanzien van de juistheid van de gegevens die worden vermeld op het energie-etiket. Deze controles zullen wederom steekproefsgewijs worden uitgevoerd. Evenals in 1998 zal vervolging worden ingesteld bij overtreding. Klachten of andere aanwijzingen van derden, zoals van de Consumentenbond, die erop duiden dat er foutief geetiketteerd wordt, worden uiteraard in de controles meegenomen. Dit jaar zullen wederom controles worden uitgevoerd.

Deel: ' Antwoord EZ op kamervragen over Consumentenbond wasmachines '
Lees ook