ministerie ez


ministerie van economische zaken
berichtnaam: persbericht
nummer: 050
datum: 17-03-2000

fout in een patent

de leden van de tweede kamer karimi en m.b. vos (beiden groenlinks) hebben aan de staatssecretaris van economische zaken op 24 februari 2000 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 heeft u kennis genomen van de aankondiging op de website van het european patent office 1) (epo) en de berichtgeving van reuters 2) betreffende het verlenen van een patent (ep 0695351) aan een engels bedrijf, waarbij in de engelse vertaling van het patent experimenten met mensen niet zijn uitgesloten?

2 is het waar dat een dergelijke fout, waarbij het duidelijk is dat het om een vertaalfout gaat, niet hersteld kan worden door de epo zelf?

3 is het waar dat een dergelijke fout alleen hersteld kan worden als er bezwaar is aangetekend door derden? zo ja, kan een ieder een dergelijke klacht indienen, of is deze voorbehouden aan belanghebbenden? indien het laatste het geval is, wat wordt verstaan onder belanghebbenden?

4 klopt de berichtgeving dat de duitse en italiaanse overheid juridische actie zullen ondernemen? zo ja, wat zal deze juridische actie inhouden?

5 kan de nederlandse overheid in principe (ook) een dergelijke klacht indienen en erop aandringen dat de gemaakte fout hersteld wordt? zo nee, waarom niet?

6 zo ja, bent u bereid om een klacht in te dienen? zo nee, waarom niet?

7 bent u bereid om in overleg te treden met italie en duitsland en eventuele andere gelijkgestemde landen om zodoende te komen tot gezamenlijke actie? zo nee, waarom niet?

de staatssecretaris van economische zaken, drs. g. ybema heeft deze vragen als volgt beantwoord.

1 ja, overigens is in dit verband ook relevant persbericht 1/2000 van het europees octrooibureau over deze kwestie: "Declaration of the European Patent Office with regard to Patent EP 0695351 granted on 8 December 1999" 3).

2 Ja. Is een octrooi eenmaal verleend door het Europees Octrooi Bureau (EOB), dan kan het EOB dat niet meer uit eigen beweging intrekken. Het Europees Octrooiverdrag (EOV) biedt daar geen basis voor.

3 In het EOV is de mogelijkheid opgenomen van het voeren van oppositie tegen een verleend octrooi (artikelen 99 e.v. ). Die mogelijkheid is er voor een ieder; een belang behoeft niet te worden aangetoond.

Daarnaast staat de mogelijkheid open de rechtsgeldigheid van het octrooi voor de nationale rechter van een land, waarin het Europees octrooi gelding heeft verkregen, aan te vechten. Daartoe is het niet nodig dat van tevoren een oppositieprocedure is gevoerd. Ook een procedure voor de nationale rechter staat open voor een ieder (artikel 75, derde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995).

4 Ja. Uit door mij ingewonnen informatie blijkt dat Duitsland een oppositieprocedure zal voeren voor het EOB en dat Italie zowel een oppositieprocedure voor het EOB als een procedure voor de nationale rechter voorbereidt, omdat het octrooi in Italie is gedeponeerd.

5 Ja.

6 Ja.

7 In de vergadering van de Raad van Bestuur van de Europese Octrooi Organisatie op
24 februari jl. is uitgebreid gesproken over het onderhavige voorval. Unaniem werd daar dit incident betreurd. Gelet op deze unanimiteit acht ik een nadere afstemming tussen de gelijkgestemde landen (alle negentien verdragslanden waren vertegenwoordigd) over een gezamenlijke actie niet in de rede liggen. Zeker nu reeds enkele landen actie hebben aangekondigd, zou verdere afstemming slechts leiden tot tijdsverlies, vanwege de tijd die dan onvermijdelijk gemoeid zal zijn met discussies over detailformuleringen. Ik heb er vertrouwen in dat de oppositieprocedure die door Nederland, Duitsland en Italie afzonderlijk zal worden gevoerd, succesvol zal zijn en meen dat een actie in deze van mijn kant ter bevordering van een gezamenlijk optreden van alle verdragslanden daaraan niets zal toevoegen.
Daar komt bij dat uit elkaar moet worden gehouden het octrooieren van werkwijzen
voor kloneren die ten doel hebben een menselijk individu te creeren (hetgeen
niet octrooieerbaar is, als zijnde in strijd met de openbare orde en de goede
zeden, zowel krachtens het EOV als de Nederlandse octrooiwetgeving en de EG-
richtlijn) en het octrooieren van werkwijzen waarbij cellen, weefsels en in de
toekomst wellicht organen worden gekloneerd. De Nederlandse regering wil, in
zoverre besluitvorming omtrent de toelaatbaarheid van laatstgenoemde toepassing,
indien daarbij embryo's worden tot stand gebracht, niet heeft plaatsgevonden, deze
mogelijke toepassing van kloneren niet op voorhand wettelijk uitsluiten. Het is de
vraag of dat ook voor de regeringen van andere landen geldt.

---------------------
1) Internetadres: www.european-patent-office.org/news/pressrel. 2) Het gaat om twee berichtgevingen. "Office admits genetic patent error" d.d. 22 februari jl. en "German official protests human cloning patents" d.d. 22 februari jl. (beide te vinden op http://dailynews.yahoo.com). 3) www.european-patent-office.org/news/pressrel/index.htm

Deel: ' Antwoord EZ op kamervragen over fout in een patent EU '
Lees ook