Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.635 omroepen en auteursrechten
Gemaakt: 21-2-2000 tijd: 11:33

1

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 17 februari 2000

Onderwerp:

Vragen van het kamertlid Atsma

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid Atsma, welke mij werden toegezonden bij brief van 7 december 1999, onder nummer 2990003900.

1 Ja.

2 Het auteursrecht biedt de mogelijkheid om afspraken over het gebruik van muziek te maken, alsmede om afspraken te maken over inning en verdeling van financiële vergoedingen voor dat gebruik. Componisten kunnen bij aanvaarding van een opdracht van omroepverenigingen en zendgemachtigden, maar ook van productiemaatschappijen, de verplichting opgelegd krijgen, om muziek door een aan hen gelieerde muziekuitgeverij te doen uitgeven. Het gevolg hiervan is dan dat de muziekuitgeverij een deel van de royalty's van de componist krijgt.

Uiteraard dienen partijen binnen de grenzen van de wetgeving te blijven. Ik wijs in dit verband niet alleen op de Auteurswet, maar ook op de Mediawet en de Mededingingswet.

3 Ook voor componisten is het een kwestie van onderhandelen. Het is voorstelbaar dat ervaren componisten een sterkere onderhandelingspositie hebben. Ik kan thans niet beoordelen of oneigenlijke druk op jonge componisten wordt uitgeoefend.

4 + 5 De Mededingingswet is van toepassing op alle economische sectoren, dus ook op de markt van composities. Volgens de Mededingingswet is het onder meer verboden dat ondernemingen mededingingsafspraken maken of misbruik maken van hun economische machtspositie. De NMa, die met toezicht op de naleving van de Mededingingswet is belast, kan ambtshalve of naar aanleiding van een klacht een onderzoek instellen. Daarnaast is het voor een eventueel benadeelde mogelijk om een procedure bij de burgerlijke rechter te starten.

De NMa heeft over deze of een soortgelijke kwestie nog niet geoordeeld. Indien een componist meent dat er sprake is van overtreding van de Mededingingswet door omroeporganisaties of zendgemachtigden, dan kan hij een klacht indienen bij de NMa. De NMa zal dan beoordelen of er «muziek» in zijn of haar klacht zit.

(w.g.) A. Jorritsma-Lebbink

Minister van Economische Zaken

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord EZ op kamervragen over omroepen en auteursrechten '
Lees ook