Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.772 foster parents plan

Gemaakt: 20-3-2000 tijd: 11:40


2

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten Generaal

's-Gravenhage, 14 maart 2000

Betreft

Antwoord op de vragen van het lid Van Ardenne-van der Hoeven over adviezen van ambassades over Foster Parents Plan

Zeer Geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 18 februari j.l. kenmerk 2990007140, waarbij gevoegd waren de door het lid Van Ardenne-van der Hoeven overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Eveline Herfkens

Antwoord van mevrouw Herfkens, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking op vragen van het lid Van Ardenne-van der Hoeven (CDA) (Kamervraag
29990007140):

Vraag 1

Is het bericht waar dat een aantal ambassades negatief geadviseerd zou hebben over de projecten van Foster Parents Plan (Trouw 15 februari j.l.)

Antwoord

Het bericht in Trouw is gebaseerd op een samenvatting van de ambtelijke adviezen die op het Ministerie en op de ambassades zijn opgesteld. Het ging om een geselecteerd aantal afdelingen en ambassades. De antwoorden zijn opgesteld door deskundigen die al jaren ervaring met het ontwikkelingswerk hebben. Hen is gevraagd om een afgewogen advies te geven over de toelating van FPPN tot het MFP. De informatie die binnenkwam was genuanceerd (zie separaat het interne advies dat ook aan Trouw is verstrekt). De negatieve ervaringen betreffen enkele afzonderlijke projecten, die het positieve beeld als geheel niet onderuit halen, maar wel kleuren. Een dergelijk onderzoek wijkt niet af van de ambtelijke adviezen die ik ieder jaar vraag over het functioneren van de MFO's. Ook dat beeld wisselt: positief en negatief zoals uit de informatie over FPPN naar voren komt.

Vraag 2

Zo ja, hoe verhouden deze negatieve adviezen zich tot de passage uit de beschikking van 31 december 1999 waar gesteld wordt dat uit nader onderzoek is gebleken dat de professionaliteit van Foster Parents Plan in het algemeen adequaat is.

Antwoord

De ambtelijke adviezen waren over het geheel genomen positief en op onderdelen negatief en gaven in ieder geval een beeld van een serieuze en professionele ontwikkelingsorganisatie die, evenals de MFO's, met vallen en opstaan probeert het ontwikkelingswerk uit te voeren. Dat beeld werd in de loop der maanden verder aangevuld met informatie uit diverse bronnen.

Ook de MFO's stellen zich overigens op het standpunt dat FPPN een professionele organisatie is.

Ik heb dus uitgebreid de tijd voor het afwegingsproces genomen. In dat afwegingsproces zijn de positieve en negatieve geluiden meegenomen.

Vraag 3

Hoe verhoudt dit zich tot uw uitspraak tijdens het vragenuur van 18 januari 2000 dat de beslissing over toelating van Foster Parents Plan mede is gebaseerd op adviezen van de zijde van de ambassades?

Antwoord

De ambtelijke adviezen vormden één bron. Deze informatie werd naast de andere bronnen gelegd en hierbij bleek dat het beeld van de ambtelijke kant een goede aanvulling was op de overige informatie. Nogmaals, waar het bij de afweging om ging, was te bepalen in hoeverre ten aanzien van FPPN sprake was van een professionele organisatie die voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in de subsidieregeling. Met alle informatie op een rij is het beeld van een professionele ontwikkelingsorganisatie duidelijk naar voren gekomen.

vraag 4

Bent u bereid om de adviezen van de ambassades en van andere deskundigen over Foster Parents Plan zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen?

Antwoord

Ja.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord Herfkens op kamervragen over Foster Parents Plan '
Lees ook