MINISTERIE EZ

https://www.minez.nl

MIN EZ: prijs van groene stroom

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam:Persbericht
Nummer: 020
Datum: 28-01-2000

PRIJS VAN GROENE STROOM

Het lid van de Tweede Kamer M.B. Vos heeft aan de minister van Economische Zaken op
06-12-1999 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 Bent u van plan bij het bedrijf Essent te interveniëren ten einde hun besluit groene stroom goedkoper te laten zijn dan conventionele stroom, tegen te houden?.

2 Is het waar dat u dit wilt gaan doen op basis van een besluit van de Europese Commissie? Is het vervolgens waar dat niet zeker is dat de Europese regels dit daadwerkelijk voorschrijven en dat er andere interpretaties mogelijk zijn van deze regels? Zo ja, welke andere interpretaties zijn mogelijk?

3 Bent u zich bewust dat u met een dergelijk ingrijpen de werking van de markt en de rol die het prijsmechanisme hierbij heeft doorbreekt, en het systeem van vraag en aanbod (als er meer vraag is zorgt het energiebedrijf voor meer aanbod) verstoort?

4 Bent u met ons van mening dat de werkwijze van een bedrijf als Essent, dat geïnvesteerd heeft in extra aanbod van duurzame energie, niet gefrustreerd maar juist gestimuleerd zou moeten worden? Zo ja, op welke wijze bent u van plan deze stimulans te geven?

5 Wat is uw oordeel over het voornemen van Eneco en Nuon om groene stroom juist duurder te maken om zodoende te voorkomen dat deze stroom goedkoper wordt dan conventionele stroom? Wordt hiermee niet één van de doelstellingen van de REB ondergraven? Beschikt de rijksoverheid over middelen om in te grijpen en dit gedrag dat duurzame energie frustreert, tegen te houden?

-------------------------------------------------------

. Trouw, 2 december jl.

De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft deze vragen als volgt beantwoord.

1 en 2 Nee. Ik heb als Minister van Economische Zaken geen formele positie om energiedistributiebedrijven aan te spreken op de prijsstelling van groene energie. In haar toestemming voor het nihiltarief van de REB heeft de Commissie in haar argumentatie aangegeven, dat steun aan de producenten van duurzame energie door fiscale maatregelen toegelaten is voor zover de kostprijs van groene energie niet lager wordt dan die van gewone stroom inclusief REB. De overweging is dat producenten van duurzame energie hierdoor anders ten koste van gewone stroomproducenten hun marktaandeel kunnen vergroten. Overigens is in de communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu (par. 3.4, exploitatiesteun) gesteld dat steun alleen mag worden verleend om de extra kosten ten opzichte van de traditionele productiekosten te vergoeden. Deze informatie is bekend bij de sector en ook doorgegeven aan Essent.

3 Gelet op antwoord 1 behoeft deze vraag geen beantwoording.

4 Het beleid is erop gericht bedrijven (waaronder Essent) te stimuleren in duurzame energie te investeren. Het is zeer van belang dat consumenten kunnen profiteren van het nihiltarief voor groene energie, aangezien landelijk gezien groene energie nog steeds duurder is dan gewone stroom incl. REB.
Bedrijven die investeren in duurzame energie kunnen overigens bijvoorbeeld profiteren van de fiscale investeringsregelingen EIA en VAMIL. Daarnaast ondersteunt EZ verschillende campagnes om consumenten over de streep te trekken om over te gaan op groene energie.

5 Zoals hierboven aangegeven heb ik geen bevoegdheid om in te grijpen in de prijsstelling van groene energie. Zowel Eneco, NUON als Essent hebben de prijs van de groene energie verhoogd. Als gevolg van de absolute hoogte van de meerkosten in 1999 is de prijs van groene energie bij Eneco en NUON hoger gebleven dan gewone stroom incl. REB. Eneco en NUON garanderen overigens net zoals in het verleden dat de opbrengsten uit de verkoop van groene energie direct of indirect worden besteed aan duurzaam productievermogen. Uiteraard zal ik dit met belangstelling volgen.
Het nihiltarief van de REB stimuleert de verkoop van groene energie, doordat de meerkosten van groene energie ten opzichte van gewone stroom worden verkleind.
Door de verhoging van het REB-tarief is de afstand tussen groene energie en gewone stroom ook bij Eneco en NUON in het algemeen nog verder verkleind. Hiermee voldoet het nihiltarief aan haar doelstelling.

Noot van de redactie: inlichtingen bij Marjolein Wester, tel: (070) 379 64 64

28 jan 00 13:47

Deel: ' Antwoord Jorritsma (EZ) op vragen over prijs groene stroom '
Lees ook