Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.684 tekort aan informatici
Gemaakt: 29-2-2000 tijd: 11:14

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 24 februari 2000

Onderwerp:

Kamervragen Hamer over een tekort aan informatici

Hierbij zend ik u mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Hamer. De vragen zijn mij gestuurd per brief van 7 februari 2000, onder nummer 2990006440.

1 Ja.

2 Op 19 oktober 1999 hebben wij het rapport van de Taskforce in ontvangst mogen nemen. Daarbij heb ik aangegeven dat de projecttrekkers de voorstellen van de Taskforce in de komende maanden verder moesten uitwerken in concrete businessplannen.

Het uitvoeringstempo van de aanbevelingen ligt inderdaad niet overal gelijk. Dat is niet het gevolg van onduidelijkheid over de overheidsbijdrage. Het opstellen van goede businessplannen is een zaak van betrokken bedrijven en onderwijsinstellingen, deze verantwoordelijkheid kunnen en zullen wij niet van hen overnemen. Met de projecttrekkers is afgesproken dat de businessplannen uiterlijk 29 februari a.s. worden ingediend.

3 De businessplannen, waarin de voorstellen van de commissie Risseeuw zijn uitgewerkt, dienen uiterlijk 29 februari a.s. in ons bezit te zijn. We verwachten in

april a.s. ons standpunt naar de Kamer te kunnen sturen.

4 Naar mijn mening is er veel enthousiasme bij de betrokken organisaties. Tegelijkertijd beproef ik ook aarzeling bij sommige betrokken organisaties, aangezien er spanning bestaat tussen individuele korte termijn belangen van sommige bedrijven en hun meer collectieve lange termijn belangen. OCW en EZ hebben regelmatig contact met de projecttrekkers over de voortgang van de projecten, waarbij ondermeer gewezen wordt op het belang van duidelijke financiële committeringen van bedrijven.

(w.g.) A. Jorritsma-Lebbink

Minister van Economische Zaken

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord Jorritsma (EZ) op vragen tekort aan informatici '
Lees ook