Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.521 verliezen van energiedistributiebedrijven Gemaakt: 27-1-2000 tijd: 15:58

2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

27 januari 2000

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid Vos, welke mij werden toegezonden bij brief van 5 januari 2000, onder nummer 2990004850.

1 Ja.

2 Naar ik heb begrepen wordt de omvang van de gevolgen van ondercontractering door enkele energiebedrijven inmiddels lager ingeschat. Tevens heb ik begrepen dat dit weliswaar een probleem van zeer substantiële omvang voor de bedrijven betekent, maar dat hierdoor de continuïteit van de bedrijven als zodanig niet in gevaar hoeft te komen. Overigens wil ik benadrukken dat deze problematiek tijdelijk van aard is en voortvloeit uit het Protocol dat productie- en distributiebedrijven hebben afgesloten in 1997. Het jaar 2000 is het laatste jaar waarin deze overeenkomst geldt.

Ik deel de opvatting dat deze verliezen in geen geval mogen worden afgewenteld op de kleinverbruikers. Aangezien ik eind vorig jaar de tarieven voor beschermde afnemers heb vastgesteld hebben de bedrijven ook geen mogelijkheid om via deze afnemers genoemde kosten af te wentelen. Ook de komende jaren zullen de tarieven beschermde afnemers vrijwaren van kostenafwenteling. Een verzoek aan DTe om zeer specifiek naar de gevolgen van deze situatie voor de gebonden (klein)verbruikers te kijken is dan ook niet nodig.

Zoals gezegd is de huidige problematiek van ondercontractering van tijdelijke aard. De meest recente ontwikkelingen leiden bij mij tot zorg over de kans dat partijen voor dit laatste protocoljaar tot een oplossing komen.Voor volgend jaar is vanwege het aflopen van het Protocol tussen productie- en distributiebedrijven ondercontractering niet meer aan de orde. Naarmate partijen er in slagen een goede oplossing te vinden zal de impact op aandeelhouders beperkt kunnen blijven. Tenslotte ben ik van oordeel dat het debat over privatisering dient te worden gevoerd uit oogpunt van meer structurele ontwikkelingen.

A. Jorritsma-Lebbink

Minister van Economische Zaken

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord Jorritsma op vragen over energiedistributiebedrijf '
Lees ook