Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.449 het jeugdstrafrecht
Gemaakt: 17-1-2000 tijd: 11:4

2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 11 jan. 2000

Onderwerp

Jeugdstrafrecht

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid Arib (PvdA) over het jeugdstrafrecht onder nummer 2990004410.

De Minister van Justitie

Beantwoording van de vragen van het lid Arib (PvdA over het jeugdstrafrecht (2990004410)

1.

Ja.

2.

Het wetboek van strafrecht kent als een van de maatregelen voor minderjarigen de Maatregel van Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, de zgn. PIJ-maatregel. Deze maatregel kan worden opgelegd indien het een misdrijf betreft, waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van die maatregel eist en de maatregel in het belang is van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de verdachte. Van de groep jeugdigen die deze maatregel opgelegd heeft gekregen, heeft een deel - naast het plegen van een ernstig strafbaar feit - tevens te maken met psychiatrische stoornissen. Tijdens de strafrechtelijk opgelegde behandeling wordt dan tevens aandacht besteed aan de psychiatrische stoornissen. Het is mogelijk jeugdigen aan wie de PIJ-maatregel is opgelegd te plaatsen in een jeugdpsychiatrische voorziening. Dit vindt op beperkte schaal plaats.

Daarnaast vindt gedwongen opname in een gesloten jeugdpsychiatrische voorziening plaats op grond van de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz), waarvoor andere criteria gelden dan op grond van het strafrecht.

3.

Jongeren met specifieke psychiatrische stoornissen, die zich bevinden in justitiele jeugdinrichtingen, worden geplaatst op een forensische observatie en behandelafdeling (FOBA). Op dit moment bevinden zich 24 jongeren op een dergelijke FOBA. Over 1999 zijn er in totaal 49 jongeren geplaatst op de FOBA.

Justitie is voornemens te participeren in een onderzoek naar de zorgbehoefte en aanbod van jeugdforensische zorg, dat in opdracht van GGZ-Nederland wordt uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek worden in de zomer van 2000 verwacht. Uiteraard ben ik bereid de Kamer over de uitkomsten te informeren.

4.

Ik ben het eens met de stelling dat de opvang na afloop van de PIJ-maatregel nog niet in alle gevallen goed geregeld is. Hier wordt echter wel veel aandacht aan besteed. Nazorg kan worden gegeven aan jeugdigen die op strafrechtelijke titel in een justitiële jeugdinrichting verblijven. Onder nazorg wordt verstaan vrijwillige begeleiding van jeugdigen na jeugddetentie of na een maatregel van plaatsing in een justitiële jeugdinrichting. Deze nazorg neemt twee maanden voor de invrijheidstelling een aanvang en kan tot zes maanden na afloop van de detentie of maatregel doorlopen.

In 1997 is een landelijk afstemmingsprotocol jeugdreclassering tot stand gekomen waarin de onderlinge samenwerking op het terrein van de jeugdreclassering nader is geregeld. Hoewel in dit protocol wel enige opmerkingen aan nazorg zijn gewijd, is de nadere aanvulling daarvan verder opengelaten. Ter voorkoming van terugval en recidive is het echter van groot belang dat een jeugdige na, en zo mogelijk ook al tijdens, de tenuitvoerlegging wordt voorbereid op het leven in de vrije maatschappij. Hierbij is het belangrijk dat de tijdens de detentie of behandeling behaalde resultaten worden vastgehouden.

Daarom is inmiddels een concept-protocol nazorg ontwikkeld waarin door de diverse instanties (waaronder de (jeugd)reclassering, de justitiële jeugdinrichtingen en de Raad voor de Kinderbescherming) die bij de nazorg zijn betrokken, een verdeling van de taken, bevoegheden en verantwoordelijkheden is opgenomen zodat een uniforme werkwijze kan worden bereikt. In een circulaire van het Ministerie van Justitie met betrekking tot de financiering van jeugdreclasseringsactiviteiten is nazorg na vrijheidsstraffen of vrijheidsbenemende maatregelen als subsidiabele activiteit opgenomen. Naar mijn mening zijn er geen wijzigingen in wet- of regelgeving nodig.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord Justitie op kamervragen over het jeugdstrafrecht '
Lees ook