Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.592 medische adviezen voor asielzoekers Gemaakt: 11-2-2000 tijd: 11:44

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 10 februari 2000

In antwoord op uw brief van 19 januari 2000, 2990005370 deel ik u mede dat de vragen van het lid Wijn van uw Kamer worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

Bijgesloten zijn voldoende kopieën van het antwoord, ten behoeve van de vragensteller en de afdeling voorlichting van uw Kamer.

De Staatssecretaris van Justitie,
Antwoord van de Staatssecretaris van Justitie op de vragen van het lid Wijn over medische adviezen voor asielzoekers (ingezonden 18 januari 2000, nr. 2990005370).

1, 2, 4, 5, 6 en 7.

Deze vragen hebben betrekking op het rapport van de Nationale Ombudsman van 20 december 1999. Op het moment dat de reactie op dit rapport gereed is, zal ik de Kamer een afschrift doen toekomen.

3.

Door de inzet van onder meer externe artsen en het aanstellen van meer eigen artsen is het Bureau Medische Advisering (BMA) bezig de achterstanden in te lopen. Op dit moment bedraagt de gemiddelde termijn voor het geven van een advies ongeveer acht maanden. Het BMA richt nu alle inspannningen op het terugdringen van die termijn en streeft er naar om in de zomer van dit jaar de ge-mid-del-de termijn terug te bren-gen naar drie maan-den.

8 en 9.

Het gevraagde overzicht kan niet worden gegeven omdat daaraan een registratie van gegevens ten grondslag moet liggen die niet in de administratie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is opgenomen. Aanvragen om een vergunning tot verblijf voor het doel "medische behandelin-g" betreffen niet alleen asielzoekers, maar ook reguliere vreemdelingen. Daar-naas-t is het mogelijk dat in een asielzaak wel medische aspecten een rol spelen, zon-der dat daarvoor een aparte aanvraag is ingediend.

Tot aan de invoering van de Leemtewet ( 1 juli 1998) is naast de aanvraag om toelating als vluchteling (model f) ook altijd een aanvraag om toelating op grond van klemmende redenen van huma-nitaire aard ingediend (model a). Op grond van dit model a is de beoordeling van de medische aspecten geschied. Dat werd niet apart geregistreerd. Na 1 juli 1998 is alleen de aanvraag op grond van het model f nog mogelijk; de humanitaire omstandigheden worden dan ambtshalve meegewogen. Blijkt een gestelde medische aandoening een relatie te hebben met het asielrelaas, dan kan de beoordeling onder de ambtshalve toets vallen. Dit is zeker niet altijd het geval: in dergelijke gevallen zal een aparte aanvraag moeten worden gedaan. Een zuiverder beeld omtrent de omvang van de problematiek is te verkrijgen door te kijken naar het aantal gevallen waarin advies is gevraagd aan het Bureau van de Medisch Adviseur. Tot drie jaar terug zijn daarvan cijfe-rs bekend; er is even-wel geen split-sing aange-bracht in asiel of regulier. In 1997: 1837
In 1998: 3904
In 1999: 3045

10 en 11.

De gegevens van het Bureau van de Medisch Adviseur geven geen inzicht in de aantallen voor de vreemdeling positieve adviezen en de aantallen negatieve adviezen. Daarbij is mede van belang het gegeven dat een positief advies niet automatisch leidt tot de verlening van een vergunning tot verblijf, aangezien niet elke vreemdeling voldoet aan de overige voorwaarden voor verblijfsaanvaarding. -In het vreem-de-lin-gen-be-leid wordt be-zien of een vreem-de-ling in aan-mer-king komt voor ver-blijf voor medi-sche behan-deling indien Neder-land voor de be-han-de-ling het meest aange-wezen land is, de vreemde-ling beschikt over voldoen-de mid-delen van bestaan, de vreemdeling beschikt over een ziek-tekos-ten-verzekering en een paspoort en de vreemdeling geen gevaar vormt voor de openbare orde. Van deze vereisten wordt alleen afgewe-ken indien er sprake is van een (permanente) medische noodsituatie, en daarvan is niet in alle gevallen sprake.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord Justitie op vragen medische adviezen asielzoekers '
Lees ook