aanh9900.243 opsporing van snelheidsovertreders Gemaakt: 10-1-2000 tijd: 9:16 RTF


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

23 december 1999

Hierbij deel ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Verkeer en Waterstaat, mee dat de vragen van de leden Hofstra en Niederer, nr. 2990002570, over de opsporing van snelheidsovertreders, worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage van deze brief.

Bijgevoegd zijn voldoende kopieën van het antwoord ten behoeve van de vragenstellers en van de afdeling Voorlichting van uw Kamer.

De Minister van Justitie,

Antwoorden van de Ministers van Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Verkeer en Waterstaat op de vragen van de leden Hofstra en Niederer, (ingezonden op 10 november 1999, 2990002570)

1-4.

Nee, sinds ongeveer een jaar maakt de politieregio Gelderland Midden ten behoeve van snelheidscontroles beperkt gebruik van particuliere beveiligings- en bewakingsbedrijven. De ingeschakelde particulieren hebben geen opsporingsbevoegdheid maar worden louter ingezet om de door een opsporingsambtenaar ingestelde apparatuur te bewaken. Deze situatie doet zich uitsluitend voor bij mobiele snelheidscontroles die verricht worden vanuit langs de weg geparkeerde voertuigen.

5.

Input-cijfers (door politie ingezet materieel en menskracht) zijn niet op landelijk niveau beschikbaar. Wel is inmiddels in vervolg op het Beleidsplan Nederlandse Politie en de Landelijke Politiebrief een proces gestart waarin de korpsen zich middels jaarplannen committeren aan bepaalde inspannings-/resultaatsverplichtingen en deze centraal getoetst worden. De output (aantal bekeuringen en totaal boetebedrag) voor de wegcategorieën; bebouwde kom, buiten de bebouwde kom en autosnelwegen, treft u aan in het onderstaande overzicht.

Overzicht van het CJIB

1997

Aantal

Initieel sanctiebedrag

Gemiddeld

Percentage

(f)

Bedrag (f)

Binnen de bebouwde

Kom

1.383.182

102.879.878,00

74,38

46,9%

Buiten de bebouwde

Kom

588.070

46.229.226,30

78,61

20,%

Autosnelwegen

975.709

73.813.647,00

75,65

33,1%

Totaal

2.946.961

222.922.751,30

75,64

100,0%

1998

Binnen de bebouwde

Kom

1.624.305

130.155.760,00

80,13

47,5%

Buiten de bebouwde

Kom

847.218

72.473.037,00

85,54

24,8%

Autosnelwegen

949.108

83.894.243,80

88,39

27,7%

Totaal

3.420.631

286.523.040,80

83,76

100,0%

6.

Deze informatie is opgenomen in het jaarverslag van het CJIB (zie bijlage).

7.

Uit wetenschappelijk onderzoek verricht door R. Roszbach van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, getiteld `Effecten op snelheid en veiligheid van het snelhedenbeleid op autosnelwegen', blijkt dat het rijden met een lagere snelheid de kans op een ongeval en de ernst van letsel en schade vermindert. Het is niet goed mogelijk een directe relatie te leggen tussen de inzet van menskracht en materieel en het aantal uitgestuurde beschikkingen van het CJIB enerzijds en de feitelijke verkeersveiligheid op bepaalde wegcategorieën anderzijds.

De geïntegreerde verkeerstoezicht projecten resulteren tot nu toe in een verlaging van 10% van het aantal ongevallen met letsel op de betreffende wegvakken. De recent gestarte regioplannen verkeershandhaving zullen meer informatie verschaffen over de invloed van onder andere het snelheidstoezicht op de verkeersveiligheid.

8.

Nee, dit is in verband met de nadere ambtelijke afstemming die voor de beantwoording van de Kamervragen was geboden, niet gelukt.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord Justitie op vragen opsporing snelheidsovertreders '
Lees ook