Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.616 een levensbedreigende ziekte als reden tot verblijf Gemaakt: 15-2-2000 tijd: 17:13

2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 4 februari 2000

Onderwerp

Beantwoording kamervragen Halsema

Hierbij treft u aan de antwoorden op de vragen die het lid Halsema heeft gesteld over een levensbedreigende ziekte als reden tot verblijf, ingezonden 13 januari 2000.

Exemplaren ten behoeve van het lid Halsema en de afdeling voorlichting van uw Kamer zijn bijgevoegd.

De Staatssecretaris van Justitie,

Antwoord van de Staatssecretaris van Justitie op de vragen van het lid Halsema over een levensbedreigende ziekte als reden tot verblijf

(ingezonden 13 januari 2000).

1.

In de antwoorden op de vragen van het lid De Wit van uw Kamer heb ik aangegeven, dat de Medisch Adviseur van het Ministerie van Justitie beoordeelt of er sprake is van een medische noodsituatie die toelating in afwijking van de voorwaarden rechtvaardigt. De levensverwachting kan een onderdeel vormen van die beoordeling. Ik kan de stelling van de heer Danner noch onderschrijven noch weerleggen omdat de medische beoordeling afhankelijk is van de omstandigheden het individuele geval.

2.

Er is geen sprake van een beleidswijziging ten opzichte van het beleid zoals dat is neergelegd in het Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van 10 augustus 1998 (TBV 1998/20).

3.

Het is aan een arts om te beoordelen of er sprake is van medisch noodzakelijke zorg. Wanneer een arts beslist dat hier sprake van is, kan hij een beroep doen op het Koppelingsfonds onder de voorwaarden die daaraan gesteld zijn.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Zoekwoorden:

Deel: ' Antwoord Justitie vragen over ziekte als reden tot verblijf '
Lees ook