Ministerie van Financiën

Voorzitter van de vaste commissie voor

Financiën

Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk

6 maart 2003 02-03-Fin IRF 2003-00414

Onderwerp

Antwoord kamervraag Vereniging Milieudefensie

Hierbij ontvangt u het antwoord op uw vraag beftreffende subsidies aan de Vereniging Milieudefensie van 5 februari jl.

DE MINISTER VAN FINANCIEN

Vraag:

Het verzoek luidt de Kamer een overzicht te verstrekken ? per ministerie

gerangschikt - van alle directe en indirecte subsidie aan de Vereniging Milieudefensie.

Antwoord:

Directe subsidie:

In het jaar 2002 is door het Ministerie van VROM 500.000 euro aan programmasubsidie verstrekt aan de Vereniging Milieudefensie en voor een bedrag van 613.340 euro aan projectsubsidies.

Vanuit de subsidiering van het ministerie wordt circa 1/5 deel van de begroting van de Vereniging Milieudefensie gefinancierd. De subsidies worden verstrekt op basis van een ingediend programma- of projectplan, dat inhoudelijk wordt beoordeeld ondermeer op aansluiting bij het beleid, vernieuwendheid en bijdrage aan duurzame ontwikkeling.

Het ministerie van LNV heeft de Vereniging Milieudefensie recent een eenmalige bijdrage toegezegd van ten hoogste 10.000 euro voor de actiecampagne die vorig jaar is gestart in samenwerking met andere Europese milieuorganisaties. De actiecampagne is gericht op de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Daarnaast heeft het ministerie van LNV de afgelopen twee jaar niet substantieel bijgedragen aan Milieudefensie.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is in 2002 een subsidieovereenkomst aangegaan met de vereniging Milieudefensie die loopt van april 2002 tot 31 december 2003. In 2002 zijn daarvan nog geen uitgaven gedaan. In 2003 staat hiervoor 157.000 euro subsidiegeld begroot. In het verleden is er in enkele jaren ook sprake geweest van bijdragen van het ministerie aan de Vereniging Milieudefensie.

Indirecte subsidie:

De Vereniging Milieudefensie wordt in het kader van artikel 24 lid 4 van de Successiewet aangemerkt als algemeen nut beogende instelling. Als gevolg hiervan worden enerzijds schenkingen en legaten aan deze vereniging voor de successiewet belast naar een bijzonder tarief. Anderzijds kunnen schenkingen aan deze vereniging, op basis van artikel 6.32 Wet Inkomstenbelasting 2001, door de schenkers als aftrekbare giften op het belastbaar inkomen voor de inkomstenbelasting of, op basis van artikel 16 Wet op de vennootschapsbelasting, op het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting in mindering worden gebracht.

Daarnaast ontvangt de Vereniging Milieudefensie sinds 1996 jaarlijks geldelijke steun van de Postcodeloterij. Dit kan worden aangemerkt als een indirecte subsidie omdat deze ontvangsten het gevolg zijn van een overheidsvergunning. In totaal heeft de Vereniging Milieudefensie ? 6,9 miljoen ontvangen van de Postcodeloterij, waarvan ? 1,5 miljoen in 2002.

Deel: ' Antwoord kamervraag Vereniging Milieudefensie '
Lees ook