Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Directie Sociale en Institutionele Ontwikkeling

Afdeling Sociaal Beleid

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 18 mei 1999
Kenmerk DSI/SB-436/99
Blad /1
Bijlage(n) 1
Betreft Beantwoording vragen van de leden Verhagen en

Van Ardenne-van der Hoeven over een "abortusboot"

voor de kusten van Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer kamer, d.d. 6 mei
1999 kenmerk 2989912490, waarbij gevoegd waren de door de leden Verhagen en Van Ardenne-van der Hoeven overeenkomstig de artikelen 134 en 135 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij u ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

Antwoord van mevrouw Herfkens, Minister voor
Ontwikkelingssamen-werking op vragen van de leden Van Ardenne-van der Hoeven en Verhagen over een "abortusboot" voor de kusten van Afrika, Azië en Latijns-Amerika

Vraag 1

Herinnert u zich de antwoorden op onze vragen over de abortusboot voor de kusten van Afrika, Azië en Latijns-Amerika nog?

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Staat u nog steeds positief tegenover dit initiatief?

Antwoord

Mijn standpunt is niet gewijzigd.

Vraag 3

Op grond van welke argumenten meent u dat het financieel ondersteunen van een dergelijk initiatief door de Nederlandse overheid te vergelijken is met de motie Aarts c.s. die leidde tot het instellen van een budget ter ondersteuning van organisaties die zich verzetten tegen dictatuur?

Antwoord

Deze vergelijking heb ik niet bedoeld te maken. Ik bedoelde te zeggen dat ik niet rechtstreeks activiteiten ondersteun die in strijd zijn met de wetgeving in een land. Ik ben wel bereid lokale groepen te ondersteunen, die in hun eigen land actie voeren om de wetgeving te veranderen. Aangezien vrouwenrechten mensenrechten zijn en vrije toegang tot veilig uitgevoerde abortus een vrouwenrecht is, kunnen in de geest van de motie Aarts lokale groepen die

strijden voor legalisering van abortus ondersteund worden.

Vraag 4

Erkent u dat het in de motie Aarts c.s. met name ging om de ondersteuning van democratiseringsprocessen in andere landen dan die waarmee Nederland intensieve bilaterale ontwikkelingsrelaties onderhoudt?

Antwoord

Ja.

Vraag 5

Welk overeenkomst ziet u tussen het ondersteunen van een varende abortuskliniek en het ondersteunen van democratiseringsprocessen?

Antwoord

Zie vraag 3.

Vraag 6

Beschouwt u de initiatiefnemers van de abortusboot als een mensenrechtenorganisatie of als een groep die bewust nationale wetgeving wenst te ontlopen?

Antwoord

De exacte doelstellingen van de initiatiefnemers zijn mij niet bekend, aangezien ik tot op heden geen officieel verzoek om ondersteuning heb ontvangen.

Vraag 7

Is de subsidie aan de initiatiefnemers van de abortusboot inmiddels verleend? Zo ja,om welk bedrag gaan het? Uit welke begrotingspost is dit betaald?

Antwoord

Tot op heden is geen verzoek om subsidie ingediend.

Deel: ' Antwoord kamervragen "abortusboot" Afrika en Azië '
Lees ook