tweede kamer der staten generaal

aanh9900.560 afspraken over huurstijging

gemaakt: 4-2-2000 tijd: 15:25

aan de voorzitter van de tweede kamer der staten-generaal


2 februari 2000

hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van mevrouw van gent over afspraken over huurstijging.

de staatssecretaris van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer,

j.w. remkes

kamervragen van mevrouw van gent, groen links

antwoord 1.

ik heb over het huurprijsbeleid op 28 januari jl. een brief aan de tweede kamer gezonden. in deze brief wordt onder andere ingegaan op de juridische en financiële gevolgen van onverkorte uitvoering van de motie van `t riet c.s..

antwoorden 2, 3 en 4.

ik heb ter voorbereiding van een kabinetsstandpunt over de hiervoor genoemde motie advies gevraagd aan de landsadvocaat. dit advies, dat ik op 7 december 1999 heb ontvangen, is vertrouwelijk en wordt, vanwege lopende procedures en de belangen van de staat der nederlanden, ook naar aanleiding van verzoeken in het kader van de wet openbaarheid van bestuur niet ter beschikking gesteld. ik heb een exemplaar van dit advies op 31 januari jl. vertrouwelijk bij de griffier van de vaste commissie voor volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer ter inzage gelegd. over de conclusies van dit advies heb ik verschillende betrokkenen geïnformeerd. kennelijk is ook de pers hierover ingelicht.

antwoord 5.

ik heb, vóór verzending van genoemde brief, en ter voorbereiding van het kabinetsstandpunt terzake, inderdaad overleg gevoerd met onder meer de woordvoerders van de coalitiefracties. ik hecht er thans aan het overleg met uw kamer zo spoedig mogelijk te kunnen voeren.

hoogachtend,

de staatssecretaris van volkshuisvesting,

ruimtelijke ordening en milieubeheer,

j.w. remkes

copyright tweede kamer der staten generaal

Deel: ' Antwoord kamervragen afspraken over huurstijging '
Lees ook