---

Kamervragen en antwoorden
---

Amerikaanse militaire transporten naar de Perzische Golf

04-02-2003

Mede namens mijn collega van Buitenlandse Zaken bied ik u in bijlage de antwoorden aan op de kamervragen van het lid Van Bommel (SP) over Amerikaanse transporten naar de Perzische Golf (2020305820 d.d. 17 januari 2003).

DE MINISTER VAN DEFENSIE

Antwoorden op kamervragen van het lid Van Bommel (SP) aan de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken over "Amerikaanse militaire transporten naar de Perzische Golf" (2020305820 d.d. 17 januari 2003).

1) Kent u het bericht in de Belgische media dat momenteel Amerikaanse militaire transporten plaatsvinden vanuit Duitsland naar de haven van Antwerpen? (www.vonk.be)

Ja.

2) Is het waar dat deze militaire goederen per schip verder worden getransporteerd naar het gebied in de Perzische Golf? Zo ja, welke schepen betreft het en vanaf wanneer zullen deze goederen over (het Nederlandse deel van) de Westerschelde passeren? Wanneer is het einde van de transporten voorzien?

De bestemming van de militaire goederen is dezerzijds niet bekend. In 2003 is tot op heden één verzoek ontvangen voor de passage van een Amerikaans bevoorradingsschip (USNS Watkins; bestemming Antwerpen) van het Nederlands deel van de Westerschelde. De passage heeft eind januari plaatsgevonden. Voor dit soort transporten is geen specifieke einddatum voorzien.

3) Heeft de Nederlandse regering bijzondere maatregelen genomen om deze transporten over de Westerschelde te beschermen? Zo ja, welke maatregelen zijn dat?

In algemene zin worden beschermende maatregelen genomen indien na beoordeling van een verzoek tot passage de noodzaak tot bescherming wordt onderkend. In het geval van de passage van de USNS Watkins (zie vraag 2) zijn inderdaad beschermende maatregelen genomen. Om de beschermende maatregel effectief te kunnen laten zijn, wordt over de aard ervan door de Regering geen mededeling gedaan.

4) Worden er bijzondere beschermende maatregelen genomen bij het kantoor van de organisatie van deze troepentransporten, het Military Traffic Management Command (MTMC) in Capelle aan den IJssel? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Na de terroristische aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten zijn bij het MTMC aanvullende beveiligingsmaatregelen genomen. Ook over deze maatregelen kunnen om redenengenoemd onder antwoord 3 geen details worden vrijgegeven.

5) Vinden dergelijke transporten van Amerikaans militair materieel uit Duitsland nu of in de komende weken ook plaats in Nederland? Zo ja, waar en wanneer? 6) Vindt u dat Nederlands grondgebied voor een logistieke operatie via en vanaf Nederlandse bodem voor unilaterale Amerikaanse militaire operaties kan worden gebruikt? Zo ja, op basis van welk besluit?

In reactie op het Amerikaanse verzoek om een bijdrage te leveren aan de planning ten behoeve van een mogelijk militair optreden tegen Irak, heeft de Regering op 6 december jl. een positieve beginselbereidheid uitgesproken ten aanzien van het verlenen van overvliegvergunningen en het faciliteren van doorvoer over het Nederlandse grondgebied. Overeenkomstig de geldende afspraken voor militaire transporten over Nederlands grondgebied hebben de VS onlangs een verzoek gedaan om in de komende maanden transporten door Nederland te laten plaatsvinden.

Nieuws Ministerie van Defensie


Deel: ' Antwoord kamervragen Amerikaanse militaire transporten naar de Golf '
Lees ook