Ministerie van Defensie


Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Kamervragen en Antwoorden

Aan: de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Uw kenmerk 2990001750 , Uw brief 28-10-1999, Ons nummer D 99003627 Datum 16 november 1999

Onderwerp :Asbestvervuiling op de bases Volkel en De Peel

Onder verwijzing naar bovenstaande brief bied ik u hierbij aan de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid Van Bommel.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof

Bijlage bij de brief van de Staatssecretaris van Defensie d.d. 16 november 1999 nr. D99003627

Antwoorden op vragen van het Tweede-Kamerlid Van Bommel(SP) (2990001750).

vraag 1. Kent u het bericht "Wellicht vervuiling asbest basis Volkel ¿ onderzoek gaande naar ernst vervuiling"? 1)

antwoord 1. Ja.

vraag 2. Zijn in de met puin verharde partrouillepaden van zowel de vliegbasis Volkel als de patrouillepaden van de basis van de Groep Geleide Wapens De Peel asbesthoudende deeltjes aanwezig? Zijn er ook op andere locaties op de bases asbestdeeltjes gevonden? Zo ja, wat voor maatregelen gaat u nemen om verdere besmetting te voorkomen?

vraag 5. Welke stappen zijn ondernomen om verdere verspreiding van de vervuiling te voorkomen?

vraag 6. Welke stappen zijn ondernomen ter bescherming van het personeel van de twee bases?

antwoord 2, 5, 6. In de met puin verharde patrouillepaden van zowel Volkel als De Peel is asbest aangetroffen. Op beide bases is, in het kader van de landelijk uitgevoerde asbestinventarisatie, ook op andere plaatsen asbest gevonden. Dit betreft echter asbest in hechtgebonden vorm, dat ongevaarlijk is voor de gezondheid van werknemers en tijdens groot onderhoud zal worden verwijderd.

De patrouillepaden op de Vliegbases Volkel en De Peel zijn gemarkeerd en afgesloten geweest om maatregelen te nemen. Op de plekken in de paden op Volkel waar een te hoge concentratie is gemeten, is het met asbest vervuilde puingranulaat verwijderd en vervangen door een asfalt toplaag. Op de Vliegbasis De Peel zijn losse stukjes asbest uit het puin in de paden verwijderd. Het werk is door een gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd.

vraag 3. Is het nader onderzoek naar de mate van vervuiling door asbest, dat volgens betreffend artikel werd ingesteld, al afgerond? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kunt u de Kamer van de resultaten van dit onderzoek op de hoogte stellen?

vraag 4. Wat voor waarden zijn gemeten op respectievelijk de vliegbasis Volkel en op de basis van de Groep Geleide Wapens de Peel?

antwoord 3, 4. Het nader onderzoek naar de mate van vervuiling op Volkel en De Peel is voltooid. Slechts op drie plaatsen op de Vliegbasis Volkel is een waarde gemeten die boven de interventiewaarde uitgaat. De interventiewaarde voor chrysotiel (witte asbest) ligt op 100 mg/kg. Op de drie plaatsen werd een chrysotielgehalte gemeten van 137-205 mg/kg, 267-419 mg/kg en 468-702 mg/kg. Op de vliegbasis De Peel zijn losse stukjes asbest gevonden en verwijderd. Het puin bevat thans uitsluitend nog asbest met een zeer lage concentratie. Door het gebruik van deze paden komen geen extra vezels vrij, waardoor de concentratie lager blijft dan het "Verwaarloosbaar Risico" van 1000 vezelequivalenten/m3 gemiddeld in een jaar.

vraag 7. Is het voormalig burger en militair personeel dat mogelijk ook met de vervuiling in aanraking is geweest op de hoogte gebracht van het nader onderzoek? Zo neen, bent u bereid dit alsnog te doen?

antwoord 7. Het huidige en het voormalige personeel is ingelicht over het gevonden asbest.

1) Brabants Dagblad, 12 augustus jl.

D 99003627 16 november 1999 Onderwerp Asbestvervuiling op de bases Volkel en De Peel

Onder verwijzing naar bovenstaande brief bied ik u hierbij aan de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid Van Bommel.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof

Bijlage bij de brief van de Staatssecretaris van Defensie d.d. 16 november 1999 nr. D99003627

Antwoorden op vragen van het Tweede-Kamerlid Van Bommel(SP) (2990001750).

1. Ja.

2, 5, 6. In de met puin verharde patrouillepaden van zowel Volkel als De Peel is asbest aangetroffen. Op beide bases is, in het kader van de landelijk uitgevoerde asbestinventarisatie, ook op andere plaatsen asbest gevonden. Dit betreft echter asbest in hechtgebonden vorm, dat ongevaarlijk is voor de gezondheid van werknemers en tijdens groot onderhoud zal worden verwijderd.

De patrouillepaden op de Vliegbases Volkel en De Peel zijn gemarkeerd en afgesloten geweest om maatregelen te nemen. Op de plekken in de paden op Volkel waar een te hoge concentratie is gemeten, is het met asbest vervuilde puingranulaat verwijderd en vervangen door een asfalt toplaag. Op de Vliegbasis De Peel zijn losse stukjes asbest uit het puin in de paden verwijderd. Het werk is door een gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd. 3, 4. Het nader onderzoek naar de mate van vervuiling op Volkel en De Peel is voltooid. Slechts op drie plaatsen op de Vliegbasis Volkel is een waarde gemeten die boven de interventiewaarde uitgaat. De interventiewaarde voor chrysotiel (witte asbest) ligt op 100 mg/kg. Op de drie plaatsen werd een chrysotielgehalte gemeten van 137-205

mg/kg, 267-419 mg/kg en 468-702 mg/kg. Op de vliegbasis De Peel zijn losse stukjes asbest gevonden en verwijderd. Het puin bevat thans uitsluitend nog asbest met een zeer lage concentratie. Door het gebruik van deze paden komen geen extra vezels vrij, waardoor de concentratie lager blijft dan het "Verwaarloosbaar Risico" van 1000 vezelequivalenten/m3 gemiddeld in een jaar.

7. Het huidige en het voormalige personeel is ingelicht over het gevonden asbest.

_________________________________________________________________

Deel: ' Antwoord kamervragen asbestvervuiling militaire bases '
Lees ook