Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 135
Datum: 05-10-2001

BEDRIJVENTERREIN 'DE PRESIDENT' BIJ HOOFDDORP

De leden van de Tweede Kamer Crone en De Boer (beiden PvdA) hebben aan de ministers van Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op 21 juni 2001 de volgende schriftelijke vragen gesteld.


1 Bent u op de hoogte van berichten over de plannen voor de aanleg van het duurzame bedrijventerrein 'De President' bij Hoofddorp? Bent u bekend met de vragen die zijn gerezen over de interpretatie en toepassing van het 'Besluit Aanleg Energie Infrastructuur'(BAEI) aldaar dat de mogelijkheid biedt aan andere partijen, behalve de netbeheerder, ook mee te dingen de meest duurzame energieinfrastructuuroptie aan te leggen?


2 Deelt u de mening dat de interpretatie en toepassing van het genoemde Besluit niet geheel duidelijk zijn als milieuvriendelijke infrastructuuropties bij nieuwbouw onbenut blijven? Zo ja, hoe wordt hierin verbetering aangebracht? Zo nee, waarom niet?


3 Kunt u duidelijkheid verschaffen over de werkingssfeer van het genoemde Besluit? Geldt het Besluit bijvoorbeeld ook voor bedrijventerreinen of tuinbouwgebieden? Zo ja, is dit alle betrokkenen (inclusief gemeenten) duidelijk? Zo nee, waarom niet?


4 Deelt u de mening dat het Besluit voor alle aan te leggen of te herstructureren energie-infrastructuren vanaf een bepaalde omvang zou moeten werken?


5 Wat wordt bedoeld met een 'openbare procedure' (artikel 5 van het Besluit)? Betekent dit dat een betreffende energie-infrastructuur Europees moet worden aanbesteed?

De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft mede namens de Staatssecretaris van VROM deze vragen als volgt beantwoord.


1 Ja2 Nee. Overeenkomstig het Baei, dat met de Vaste Commissie voor Economische Zaken is besproken, moeten gemeenten bij locaties waar meer dan 500 woningequivalenten worden gebouwd of gerenoveerd een afweging maken of zij de energie-infrastructuur willen laten aanleggen door de regionale netbeheerder, of door een natuurlijke- of rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 5 van het Baei. In dat laatste geval moet de gemeente een openbare procedure volgen.

Indien een gemeente er niet voor kiest om een openbare procedure te volgen wil dit niet zeggen dat dit komt door onduidelijkheden omtrent de interpretatie. Het kan immers ook zijn dat de gemeente, na een zorgvuldige afweging, besluit de infrastructuur aan te laten leggen door de regionale netbeheerder. In de toelichting op het Baei heb ik hier het volgende over gezegd: "Het gemeentebestuur moet een zelfstandige afweging maken met betrekking tot de aanleg van de energie-infrastructuur in het aangewezen gebied.
Die afweging zal het gemeentebestuur maken met inachtneming van de lokale omstandigheden en de behoeften aan een dergelijke infrastructuur in de gemeente.
Het gemeentebestuur is dus niet verplicht te allen tijde een openbare procedure als bedoeld in artikel 5 van het besluit te volgen. Het gemeentebestuur kan immers tot het oordeel komen dat een dergelijke procedure in de gegeven omstandigheden niet zinvol is, bijvoorbeeld omdat de netbeheerder die de energie-infrastructuur zal aanleggen, in dat gebied al voldoende duurzame en energiebesparende maatregelen voor een redelijke prijs wil nemen."


3/4 Het Baei geldt niet voor bedrijventerreinen en tuinbouwgebieden. Ik deel ook niet de mening dat het Baei voor alle aan te leggen of te herstructureren energie-infrastructuren vanaf een bepaalde omvang zou moeten gelden.

Zoals in de toelichting op artikel 2 van het Baei staat aangegeven geldt het besluit alleen voor woningbouw en utiliteitsbouw. Voor bedrijventerreinen en tuinbouwgebieden kan gebruik worden gemaakt van artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998. Dit artikel is voor dit soort situaties ook bedoeld. Op grond van artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998 kan een ontheffing worden aangevraagd voor het aanwijzen van een netbeheerder. Artikel 15, lid 2, onderdeel b geeft aan dat een rechtspersoon die een recht van gebruik heeft van een ander net dan het landelijk hoogspanningsnet een ontheffing kan verkrijgen voor een net dat "bestemd is om een aantal samenwerkende rechtspersonen te voorzien van elektriciteit en de samenwerking van deze rechtspersonen een betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygienisch verantwoord functionerende energiehuishoudingen tot doel heeft". Derhalve is het ook voor bedrijventerreinen en glastuinbouw mogelijk tot een duurzame energie-infrastructuur te komen, zij het niet via het Baei maar door middel van het vragen van een ontheffing voor het aanwijzen van een netbeheerder voor het duurzame elektriciteitsnet dat zij zelf hebben aangelegd.

Novem ondersteunt gemeenten die gebruik willen maken van het Besluit aanleg energie-infrastructuur en verzorgt voorlichting omtrent dit besluit. Derhalve kunnen gemeenten voldoende op de hoogte zijn van de werkingssfeer van het besluit.

5 Op basis van artikel 4 van de Richtlijn Werken (Europese richtlijn met aanbestedingsvoorschriften voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, 93/36/EEG, zoals aangepast door 97/52/EG) hoeft niet Europees te worden aanbesteed. Op basis van dit artikel zijn gemeenten die zich niet zelf bezighouden met onder andere de beschikbaarstelling of exploitatie van elektriciteits-, gas- en warmtenetwerken niet verplicht openbaar aan te besteden. Wel moet de gemeente zich houden aan de beginselen van transparantie, non-discriminatie en objectiviteit.

Met de term 'openbare procedure is bedoeld dat de procedure openbaar moet zijn, zoals beschreven in artikel 5, tweede lid, van het Baei. Hierin staat: 'De opdracht wordt algemeen bekend gemaakt, waarbij een ieder zich als gegadigde kan inschrijven, dan wel waarbij een ieder zich als gegadigde kan aanmelden en twee of meer gegadigden voor inschrijving kunnen worden uitgenodigd'. Verdere eisen zijn niet gesteld aan de vorm van de 'openbare procedure', zodat elke vorm die voldoet aan het criterium genoemd in artikel 5, tweede lid, mag worden toegepast. Het is derhalve aan de gemeente om te kiezen op welke manier zij de openbare procedure wil inrichten.

Deel: ' Antwoord kamervragen bedrijventerrein de President Hoofddorp '
Lees ook