MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: FISCAAL BELASTEN VAN OPGESPAARDE VRIJE DAGEN

PERSBERICHTNR. 00/038 Den Haag 17 februari 2000

ANTWOORDEN VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN OP VRAGEN VAN HET LID

VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL REITSMA OVER HET FISCAAL

BELASTEN VAN OPGESPAARDE VRIJE DAGEN

VRAGEN:


1.

Is het waar dat werknemers die veel vakantiedagen hebben opgespaard vanaf eind volgend jaar door de fiscus worden aangeslagen alsof zij deze dagen in geld uitbetaald hebben gekregen?


2.

Wat is de achterliggende gedachte van deze regeling? Waarom is dit niet uitgebreider aan de orde gesteld bij de behandeling van het Belastingplan 2000 jongstleden november?


3.

Erkent u dat de uitwerking hiervan zal zijn dat werknemers in de maand december belasting betalen over loon dat zij nog niet ontvangen hebben en er derhalve in netto-maandsalaris fors op achteruit kunnen gaan?


4.

Acht u deze inkomens-effecten wenselijk? Zo neen, wat zijn de mogelijkheden om deze effecten teniet te doen?


5.

Erkent u tevens dat de werknemers door deze regeling belemmerd zullen worden om vrije dagen te sparen voor welk doel dan ook?


6.

Hoe verhoudt deze regeling zich met de wens om het sparen van vrije dagen te vergemakkelijken in het kader van het verlofsparen?
7.

Acht u deze belemmering wenselijk? Zo neen, wat zijn de mogelijkheden om deze belemmering teniet te doen?

ANTWOORDEN:


1. t/m 7.
Het is niet de bedoeling dat thans opgespaarde vrije dagen worden belast. In december 1999 is het wetsvoorstel inzake maatregelen aangaande het loon 2000 bij de Tweede Kamer ingediend. Onderdeel van dit wetsvoorstel is het voorstel tot invoering van een nieuwe regeling voor verlofsparen. Deze verlofspaarregeling is financieel en qua rechtsbescherming aantrekkelijker dan de huidige verlofspaarregelingen. De voorgestelde regeling houdt in dat de werknemer onder bepaalde voorwaarden jaarlijks 10 % van zijn bruto jaarsalaris onbelast kan sparen voor verlof. De aanspraken op dit opgespaarde verlof zijn, evenals pensioenaanpraken, onbelast. Voorts kunnen deze aanspraken rentedragend worden belegd en staan ze 'op naam' van de werknemer, hetgeen van groot belang is bij een eventueel faillissement van de werkgever of bij een overgang naar een andere werkgever. Bovendien wordt de mogelijkheid geboden de verlofspaarregeling in te bedden in een pensioenregeling, mits daarmee de aan pensioenen gestelde begrenzingen niet worden overschreden. Het sparen van vrije dagen in geld of in natura wordt in deze regeling gelijk behandeld. In beide situaties wordt immers gespaard voor het in de (nabije) toekomst opnemen van (door)betaald verlof. De keuze voor een tijdspaarregeling of een geldspaarregeling wordt daardoor niet beïnvloed door fiscale motieven.
Ik wijs er op dat dit nieuwe systeem van de fiscale behandeling van aanspraken op verlofuren geldt voor verlofaanspraken die na de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel zijn ontstaan. De tot die tijd opgebouwde verlofaanspraken worden door de voorgestelde regeling niet geraakt; deze blijven onbelast. Overigens bestaat onder de nieuwe regeling ook de mogelijkheid om - bovenop het thans opgespaarde aantal verlofuren - een bepaald aantal verlofuren onbelast naar het volgende jaar door te schuiven. Dat kan voor de volle omvang van het in dat kalenderjaar regulier toegekende aantal vakantieuren. Als er nog meer zou worden doorgeschoven dan bestaat ook nog de mogelijkheid de onbelaste spaarruimte van 10% van het bruto jaarsalaris voor dit excedent te gebruiken.
Tijdens de komende parlementaire behandeling van het bovengenoemde wetsvoorstel is er uiteraard alle ruimte om de voorgestelde regeling en eventuele knelpunten nader te bespreken.

Woordvoerder: drs. P.A.W. Lamers
Tel.nr.: 070 - 342 8403

17 feb 00 17:12

Deel: ' Antwoord kamervragen belasten opgespaarde vrije dagen '
Lees ook