Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.749 bereikbaarheid van school en zorginstellingen
Gemaakt: 13-3-2000 tijd: 14:16


2

Aan

de voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 7 maart 2000

Onderwerp

Kamervragen.

Geachte voorzitter,

In reactie op de vragen van de leden Leers en Bijleveld-Schouten over de bereikbaarheid van school en zorginstellingen te Enschede kan ik u het volgende antwoorden:


1. Kent u het bericht dat Connexxion 51 haltes in Enschede wil opheffen waardoor diverse scholen en zorginstellingen in Enschede onbereikbaar worden met het openbaar vervoer?

Navraag bij het bestuur van de Regio Twente heeft mij geleerd, dat er sprake is van concept-voorstellen van de vervoerder aan het bestuur van de Regio Twente. De

regio deelt mede dat indien het lijnennetwerk te Enschede zou worden ingericht conform de voorstellen van de vervoerder, inderdaad een aantal huidige haltes zou vervallen, maar dat deze zouden terugkeren op een andere plaats.

Met de vervoerder wordt overlegd over oplossingen tussen de spanning tussen de bedrijfseconomische visie van de vervoerder en het bewaken van de sociale functie van het openbaar vervoer door de gemeente.

De bijgestelde voorstellen zullen nog ter inspraak worden voorgelegd.


2. Wat vindt u hiervan? Gaat u hiertegen actie ondernemen?
Zoals de Kamer bekend is de Regio Twente sedert 1 januari 1998 verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de regio. Het is aan het bestuur van de regio om het niveau van de
openbaar-vervoervoorzieningen te bepalen.


3. Klopt het bericht dat Connexxion deze stap onder meer neemt om het beltaxisysteem te bevorderen, waardoor Connexxion aanspraak kan maken op subsidies ingevolge de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG)?
Zoals het bestuur van de Regio Twente mededeelt, is het bericht over het beltaxi-systeem uit de lucht gegrepen. Het belang van de vervoerder is gelegen bij reizigersgroei in het openbaar vervoer, meer dan bij een groei van het beltaxisysteem. Bovendien is het tarief van dit vervoer zo veel hoger dan het tarief van het openbaar vervoer dat er geen sprake is van een alternatief maar slechts van een aanvulling.


4. Zo ja, bent u bereid hiertegen onmiddellijk op te treden?
Naar mijn weten worden er in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten geen subsidies verstrekt, maar worden vervoersvoorzieningen voor gehandicapten conform de daarvoor geldende regels door de daartoe bevoegde lokale overheid aanbesteed. Slechts de gehandicapte inwoner met een indicatie kan van gemeentewege in aanmerking komen voor subsidie.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord kamervragen bereikbaarheid school en zorginstelling '




Lees ook