Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

's-Gravenhage
Directie Integratie Europa

Afdeling Algemene Integratie

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 10 februari 1999
Kenmerk DIE-AE /129/99
Blad 1/1
Bijlage(n)
Betreft Kamervragen over de bezuinigingen op het Europees landbouwbeleid

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer, d.d. 29 januari 1999, kenmerk 2989906740, waarbij gevoegd waren de door de leden Atsma en Van Ardenne-van der Hoeven (beiden CDA) overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, hebben wij de eer U als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN


2989906740

Vragen van de leden Atsma en Van Ardenne-van der Hoeven (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en de minister van Landbouw, Natuur en Visserij. (Ingezonden 29 januari 1999).

Vraag 1:

Zijn de uitspraken, gedaan door de staatssecretaris over het bespreekbaar zijn van de vermindering van inkomenscompensatie voor boeren, kabinetsbeleid ?

Antwoord 1:

Het is Kabinetsbeleid dat Nederland thans niet pleit voor vermindering van de inkomenscompensatie voor boeren, maar niet van deze mogelijkheid afziet.

Vraag 2 :

Zo ja, worden de ambities ten aanzien van duurzame landbouw, leefbaar platteland, economische concurrentiekracht en revitalisering van het platteland, zoals verwoord in het regeerakkoord losgelaten ?

Wat voor een consequenties heeft dit ingezette beleid voor de inkomensontwikkeling in verschillende sectoren binnen de landbouw ?

Antwoord 2:

De ambities in het regeerakkoord op voornoemde terreinen worden niet losgelaten.

De kamer is reeds geïnformeerd over de inkomensgevolgen van Agenda
2000 voor de verschillende sectoren binnen de Nederlandse landbouw bij brieven van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 12 juni 1998, kenmerk IZ.98871; 27 oktober 1998, kenmerk TRCIZ.98129 en 2 februari 1999, kenmerk IZ.99140.

In die berekeningen wordt geen rekening gehouden met een vermindering van de inkomenscompensatie aangezien dat geen onderdeel uitmaakt van de voorstellen van de Europese Commissie.

Vraag 3:

Zo neen, is hier inderdaad sprake van een 'losse flod- der' ?

Hoe moeten de uitspraken van de staatssecretaris dan geïnterpreteerd worden ?

Antwoord 3:

Zie hierboven, onder antwoord 1.

Vraag 4:

Wilt U helder uiteen zetten wat de inzet wordt van het kabinet bij de onderhandeling met betrekking tot de financiering van Agenda 2000, met name in relatie tot de landbouwparagrafen?

Antwoord 4:

Nederland bepleit in Brussel met kracht reële stabilisatie van alle EU-uitgaven, inclusief die voor landbouw. Nederland tracht de landbouwuitgaven voor de huidige vijftien in reële termen op hetzelfde niveau te houden door onder andere ervoor te pleiten de voorgestelde overheveling niet te laten plaatsvinden van een deel van de bestaande structuurmaatregelen (plattelandsbeleid) naar de EU-landbouwuitgaven. Daarnaast bepleit Nederland een fasering van de hervormingen om binnen de budgettaire kaders te blijven.

Deel: ' Antwoord kamervragen bezuinigingen Europees landbouwbeleid '
Lees ook