Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG
Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS/SC)

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 17 mei 1999
Kenmerk SC-077/99
Blad /1
Bijlage(n) 1
Betreft Beantwoording vragen van het lid Karimi (GroenLinks)

over de uitvoering van de concentratieplannen voor de bilaterale hulp (2989912150)

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 29 april 1999, kenmerk 2989912150, waarbij gevoegd waren de door het lid Karimi overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

Antwoord van mevrouw Herfkens, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking op vragen van het lid Karimi over de uitvoering van de concentratieplannen voor de bilaterale hulp

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van het persbericht van de Organisatie Latijns Amerika Activiteiten, waarin gesteld wordt dat de regering haar concentratieplannen voor de bilaterale hulp al aan het uitvoeren is?

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Is deze informatie juist? Is met andere woorden al een aantal landen te verstaan gegeven dat de bilaterale relatie met Nederland in de toekomst verbroken zal worden? Zo neen, waarover is dan gesproken tijdens genoemde ambtelijke missie?

Antwoord

Deze informatie is niet juist. Wel heeft een ambtelijke missie onder leiding van de plaatsvervangend Directeur Generaal Internationale Samenwerking begin april een bezoek aan Midden-Amerika gebracht. Doel van de missie was onder meer de overheden van Honduras en Guatemala te informeren over mijn voorstel om het aantal landen waarmee Nederland een structurele bilaterale ontwikkelingsrelatie onderhoudt te beperken. In de gesprekken met de betrokkenen is uitleg gegeven langs lijnen van mijn brief van 26 februari j.l. Hierbij is telkens benadrukt dat dit het regeringsstandpunt betrof en dat mijn beleidsvoornemens parlementaire goedkeuring vereisen alvorens ze daadwerkelijkgeïmplementeerd worden.

Vraag 3

Als de informatie juist is, bent u van mening dat eerst het debat met de Kamer gevoerd moet worden, alvorens een begin kan worden gemaakt met de uitvoering van het concentratiebeleid? Zo neen, wat is in uw ogen dan het doel van het nog te voeren debat?

Antwoord

Ik ben het geheel met u eens dat eerst het debat met de Kamer gevoerd moet worden, alvorens de beleidsvoornemens van de regering uitgevoerd kunnen worden. In de gesprekken van de missie met vertegenwoordigers van betrokken overheden is dit ook benadrukt.

Vraag 4

Als de informatie juist is, aan welke landen heeft u laten weten dat Nederland voornemens is de bilaterale relatie te verbreken, wat is de betreffende landen te verstaan gegeven (is er bijvoorbeeld al een exit-strategie besproken) en middels welke kanalen is dit gebeurd?

Antwoord

In geen van de landen die de missie bezocht heeft is aangegeven dat de ontwikkelingsrelatie met Nederland volledig "verbroken" zal worden. Zoals ik in mijn brief van 26 februari j.l. voorstel, zal Guatemala in aanmerking komen voor themaspecifieke hulp op het terrein van mensenrechten, vredesopbouw & goed bestuur, milieu en het bedrijfsleveninstrumentarium. In Honduras zullen de OS-activiteiten zich concentreren op het gebied van mensenrechten, vredesopbouw & goed bestuur. De concrete invulling van een eventuele afbouwstrategie is niet door de missie met de betrokken overheden aan de orde gesteld. Wel zijn dedesbetreffende ambassades gevraagd om voorstellen voor te bereiden hoe eventuele afbouwstrategieën in de toekomst vorm gegeven kunnen worden. Hierover zullen geen beslissingen genomen worden vooruitlopend op de discussie met de Kamer.

Vraag 5

Bent u bereid deze vragen met spoed te beantwoorden, aangezien de Kamer midden in haar voorbereiding zit van het debat over het concentratiebeleid?

Antwoord

Vanzelfsprekend.

Deel: ' Antwoord kamervragen concentratieplannen bilaterale hulp '
Lees ook