Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG
Directie Ontwikkelingssamenwerking en Nederlands Bedrijfsleven (DOB)

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 1 februari 1999
Kenmerk DOB-0121.fb/99
Blad /1
Bijlage(n) 4 pagina's beantwoording Kamervragen Betreft Beantwoording vragen van het lid Marijnissen

Uw kenmerk 2989905670

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 14 januari 1999, kenmerk 2989905670, waarbij gevoegd waren de door het lid Marijnissen overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

_________________________________________________________________

Vraag 1

Kent u het bericht waarin wordt gemeld dat het bedrijf Aduco International BV nog steeds in aanmerking komt voor Oret-gelden terwijl het bedrijf naar aanleiding van eerdere opdrachten in Tanzania in verband gebracht wordt met corruptiepraktijken?

Antwoord

Het bericht is mij bekend. Voor de goede orde moge ik over de achtergronden het volgende mededelen.

Eind 1996 heeft een commissie onder leiding van de Tanzaniaanse oud-premier Warioba een rapport over corruptie in Tanzania gepubliceerd. Dit rapport, dat in zijn geheel in de openbaarheid is gebracht, had als doelstelling te onderzoeken in welke mate corruptie plaatsvindt in de publieke sector in Tanzania. In de gevallen van vermeende corruptie worden expliciet namen genoemd van betrokken bedrijven en personen. Het rapport doet ook concrete aanbevelingen ter verbetering van de situatie.

In het rapport wordt één Nederlandse bedrijf vermeld, in verband met vermeende corruptie rond de bouw van de Pugu-weg. De aanbesteding voor het verbeteren en verharden van de Pugu-weg vond plaats midden
1991. De weg was onderdeel van een project voor zeven wegen dat door de Wereldbank, en niet door Nederland, werd gefinancierd.

Voor de zeven wegen waren zeven aanbieders die elk voor meerdere wegen inschreven. Als gevolg daarvan waren er vier aanbieders voor de Pugu-weg. Het Nederlandse bedrijf was inderdaad de duurste aanbieder. Het Nederlandse bedrijf was de enige niet-lokale aanbieder. De andere aanbieders bleken niet in staat of bereid de aanbieding gestand te doen. Zij accepteerden ieder een of meer van de andere zes wegen en beschikten over niet voldoende capaciteit om daarnaast ook de Pugu-weg uit te voeren. Het Nederlandse bedrijf bleef als enige aanbieder over. Daarop is na onderhandelingen over een mogelijke prijsverlaging tot gunning overgegaan. De gunning is goedgekeurd door de Wereldbank en de Tanzaniaanse Central Tender Board, een interministerieel orgaan dat grote aanbestedingen goedkeurt. In 1994 heeft het Nederlandse bedrijf de weg, in tegenstelling tot demeeste uitvoerders van de andere zes wegen, met succes opgeleverd.

Het Warioba-rapport nam aan dat gunning aan de duurste aanbieder betekende dat in strijd met de regels is gehandeld en concludeert daarom onregelmatigheden.

De enorm snelle toename van het verkeer (meer dan vertienvoudiging) leidde tot de wens van het Tanzaniaanse Ministerie van Werken om de weg te asfalteren. Hiertoe is een ORET aanvraag ingediend. Deze aanvraag is in september 1995 gehonoreerd. Ook dit project is met succes afgerond. In januari 1998 is door hetzelfde bedrijf een nieuwe ORET aanvraag gehonoreerd voor een geheel andere weg. Dit project is momenteel in uitvoering.

Vraag 2

Bent u op de hoogte van het bestaan en de conclusies van het Warioba-rapport dat in opdracht van president Mkapa is opgesteld en gepubliceerd is in 1996?

Antwoord

Ja, begin 1997 heeft de Nederlandse ambassade het hele Warioba rapport ontvangen.

Vraag 3

Is er door de Nederlandse regering nooit een onderzoek ingesteld naar aan het adres van Aduco geuite beschuldigingen? Zo ja, wat is daarvan de reden? Zo neen, welk onderzoek heeft er dan plaats gehad en met welk resultaat?

Antwoord

Na publicatie van het Warioba-rapport heeft de Tanzaniaanse regering een intern onderzoek ingesteld naar het gehele wegenproject. Het Nederlandse bedrijf heeft op ons verzoek uitleg gegeven van de gebeurtenissen. Hierin staat ook dat Aduco "categorically denies the allegations ventilated in the report towards Aduco". De Tanzaniaanse regering, noch de Nederlandse regering heeft enig bewijs van corruptie kunnen vinden.


_________________________________________________________________

Het Ministry of Works van Tanzania heeft de Nederlandse ambassade ook ingelicht dat er geen stappen tegen het betrokken bedrijf zouden worden genomen.

Vraag 4

Is er door u of uw voorganger ooit een poging ondernomen nadere toelichting te krijgen van de Tanzaniaanse regering cq. de onderzoekers over de conclusies van het voornoemde rapport? Zo ja, wat heeft dat opgeleverd? Zo neen, waarom niet?

Antwoord

Zie hiervoor. Er is overlegd met de betrokken Tanzaniaanse autoriteiten inclusief dr. Warioba. Dit heeft ertoe geleid dat het Nederlandse bedrijf is vrijgepleit van de beschuldigingen.

Vraag 5

Staat het feit dat nog steeds Oret-gelden ter beschikking worden gesteld aan Aduco niet op gespannen voet met de inzet van de Nederlandse regering in het kader van Transparency International?

Antwoord

Nee.

Vraag 6

Is het feit dat de Tanzaniaanse regering ondanks de conclusies van het Warioba-rapport toch weer in zee is gegaan met Aduco niet vooral ingegeven door het feit dat men door middel van het zaken doen met dit bedrijf in aanmerking komt voor aanzienlijke financiële steun vanuit Nederland?

Antwoord

Nee, de beschuldigingen hadden betrekking op de toekenning van een Wereldbank project. Pas drie jaar later heeft Nederland financiële steun gegeven voor de aanleg van wegen in Tanzania. Vergelijkbare steun is ook gegeven voor andere projecten in andere sectoren waarbij andere Nederlandse bedrijven betrokken waren.

Vraag 7

Deelt u de mening dat de Nederlandse regering een eigen verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van het op correcte wijze aanwenden van ontwikkelingsgeld en dat er alle reden bestaat Aduco vooralsnog uit te sluiten van Oret-gelden in afwachting van nader door Nederland te initiëren vervolg-onderzoek waar dan tevens andere Nederlandse bedrijven bij betrokken kunnen worden?

Antwoord

Natuurlijk heeft de Nederlandse regering een eigen verantwoordelijkheid in deze. Evenwel, zoals uit vorengaande antwoorden blijkt kan niet gesproken worden van "alle reden" om Aduco voorshands uit te sluiten van ORET-gelden.

Deel: ' Antwoord kamervragen corruptiepraktijken Aduco International '
Lees ook