Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.603 doorberekenen van brandweerkosten

Gemaakt: 14-2-2000 tijd: 13:58


3

De voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 7 februari 2000

Onderwerp

Beantwoording Kamervragen over het doorberekenen van brandweerkosten bij evenementen gesteld door Van den Doel

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de schriftelijke vragen van het lid Van den Doel over het doorberekenen van brandweerkosten bij evenementen.

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

G.M. de Vries

Vragen van het lid Van den Doel over het doorberekenen van brandweerkosten bij evenementen (2990005380)

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de uitspraken van de Haagse brandweercommandant, de heer Brons, in het artikel «Brandweer betalen bij evenementen»?

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Is er Rijksregelgeving die gemeenten verbiedt om brandweerkosten door te berekenen? Zo ja, welke? Zo nee, is dit een autonome bevoegdheid voor gemeenten?

Antwoord

Een eventuele doorberekening van brandweerkosten heeft een rechtstreekse relatie met de wettelijk taak van de brandweer, als neergelegd in de Brandweerwet 1985. Deze wettelijke taak luidt:

het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt; en

het beperken en bestrijden van gevaar voor mens en dier bij ongevallen anders dan bij brand.

De Brandweerwet 1985 biedt geen basis voor het doorberekenen van de kosten voor de uitvoering van de genoemde publiekrechtelijke taken. De wetgever heeft beoogd te regelen dat indien de brandweer optreedt in het kader van de wettelijk opgedragen taak, de kosten voor dat optreden niet worden verhaald op derden. Een en ander gaat uit van de premisse dat de publieke taakuitvoering op het terrein van de openbare veiligheid door de brandweer, die daarop het monopolie heeft, in principe wordt bekostigd uit de algemene middelen. De burger moet er op kunnen vertrouwen dat de inzet van de brandweer binnen het kader van de wet niet afhankelijk wordt van private geldstromen.

Op basis van de jurisprudentie kan worden geconcludeerd dat de rechter hetzelfde uitgangspunt hanteert. De rechter legt echter de wettelijke taakopdracht van de brandweer zeer ruim uit. Deze ruime uitleg brengt met zich dat een kritische beschouwing door de wetgever van de grensafbakening tussen wettelijke en maatschappelijke taakuitvoering op zijn plaats is. In de praktijk zoeken gemeenten mogelijkheden om kosten van maatschappelijke taakuitvoering door de brandweer, te denken valt aan het verwijderen van olie op wegen, het leegpompen van ondergelopen kelders etc., zonder dat daarbij sprake is van direct gevaar voor mens en dier, in rekening te brengen. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in de Aanwijzing voor de rijksdienst «Verrichten van marktactiviteiten door de rijksdienst». Over de grensafbakening tussen wettelijke en maatschappelijke taakuitvoering van de brandweer is recentelijk overleg gestart met onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Vraag 3

Wat is uw mening over het doorberekenen van brandweerkosten bij grootschalige evenementen?

Vraag 4

Bent u van mening dat het doorberekenen van brandweerkosten bij grootschalige evenementen zoals de Unox Nieuwjaarsduik, waarbij het commerciële belang overheerst, wel is toegestaan?

Vraag 5

In hoeverre wordt bij de toekenning van gelden voor de brandweer door het Rijk met derde geldstromen rekening gehouden bij dergelijke grootschalige (commerciële) elementen?

Antwoord op vraag 3, 4 en 5 Conform het antwoord op vraag 2 is de doorberekening van brandweerkosten slechts mogelijk in geval van het uitoefenen van niet-wettelijke (maatschappelijke) taken. De rol van de brandweer bij grootschalige evenementen - al dan niet met commerciële belangen - is gericht op het voorkomen en beperken óf het daadwerkelijk bestrijden van calamiteiten. Dit betreft een wettelijke taakuitoefening die niet voor verrekening in aanmerking komt.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Antwoord kamervragen doorberekenen van brandweerkosten '
Lees ook