Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Directie Personenverkeer, Migratie en Consulaire Zaken

Afdeling JBZ, Justitiële & Politiële Samenwerking

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 18 februari 1999
Kenmerk DPC/JP 064/99
Blad /5
Bijlage(n) 1
Betreft Kamervragen nr. 2989907100 van de leden Ardenne - van der Hoeven en Verhagen (CDA) inzake een drugsconferentie van Interpol in Birma.

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer, d.d. 4 februari, kenmerk 2989907100, waarbij gevoegd waren de door de leden Ardenne-Van der Hoeven en Verhagen (CDA) overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U, mede namens mijn ambtgenoot van Justitie als bijlage dezes ons antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken


2989907100

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Minister van Justitie op vragen van de leden Ardenne-van der Hoeven en Verhagen (beiden CDA) inzake een drugsconferentie van Interpol in Birma (Ingezonden 3 februari 1999)

Vraag 1.

Bent u op de hoogte van het feit dat het Algemeen Secretariaat van Interpol van 23 tot 16 februari 1999 de 4e Internationale Heroïne Conferentie organiseert in Yangon in Birma en dat de organisatie plaatsvindt in samenwerking met de militaire dictatuur in Birma?

Antwoord:

Het is ons bekend dat van 23 tot 26 februari 1999 het Secretariaat-Generaal van International Criminal Police Organization (ICPO)/Interpol in nauwe samenwerking met de Birmese autoriteiten de Vierde Internationale Heroïne Conferentie organiseert. De Conferentie is bedoeld voor hoge afgevaardigden uit de praktijk van de rechtshandhaving.

Vraag 2.

Vindt u het niet absurd dat Interpol een dergelijke conferentie organiseert in een land dat algemeen gezien wordt als een van de grootste exporteurs van drugs ter wereld en samen met een militair dictatuur van wie bekend is dat zij zichzelf op de been houdt met onder andere deze drugshandel?

Antwoord:

ICPO/Interpol staat op het standpunt dat het houden van een conferentie in een erkend drugsproductieland als Birma een effectieve stimulans kan zijn voor de bewustwording van het drugsprobleem. De Regering is echter van mening dat hoewel Birma ontegenzeggelijk een van de grootste productielanden van opium/heroïne is, er zwaarwegende redenen zijn om deze conferentie niet in Birma zelf te houden. De Regering wil voorkomen dat het militaire bewind - de State Peace and Development Council (SPDC) - een grote internationale bijeenkomst als deze zal interpreteren als een versoepeling van de houding die de internationale gemeenschap inneemt ten aanzien van de schendingen van de mensenrechten door de SPDC. Nederland heeft dan ook, net als een aantal andere Europese landen, besloten geen afvaardiging te sturen naar de conferentie.

Vraag 3.

Deelt u de mening dat een dergelijke samenwerking de goede naam van en het vertrouwen in Interpol ernstig aantast?

Antwoord:

Het voornaamste doel van de ICPO/Interpol-activiteiten ten aanzien van Birma is het bestrijden van de handel in drugs door verbetering van de samenwerking tussen verschillende internationale politiediensten. Vanuit die praktische achtergrond heeft ICPO/Interpol gemeend dat het zinvol is de zogenaamde Vierde Heroïne Conferentie in nauwe samenwerking met het Birmese bewind te organiseren teneinde onder andere een verbintenis van het Birmese bewind te krijgen om de drugsproblematiek serieus tenemen. ICPO/Interpol verbindt uitdrukkelijk geen politieke stellingname aan een dergelijke conferentie. De Regering twijfelt in dezen niet aan de integriteit van de Interpol organisatie als zodanig maar betreurt het wel dat Interpol, gezien de mensenrechtenschendingen door de SPDC, de conferentie niet elders georganiseerd heeft.

Vraag 4.

Kunt u melden door wie Interpol wordt gefinancierd, welke Europese landen hierbij zijn betrokken en wie enig politiek toezicht houdt op de handel en wandel van Interpol?

Antwoord:

Interpol wordt gefinancierd door bijdragen van de landen die aangesloten zijn bij ICPO/Interpol. Alle EU landen zijn aangesloten bij ICPO/Interpol. Voor Nederland komt de Interpol bijdrage ten laste van de begroting van de Minister van Justitie. De Interpol organisatie kent een Algemene Vergadering die eens per jaar bijeenkomt. De Algemene Vergadering beslist over de algemene beleidslijnen van Interpol. In de Algemene Vergaderingen heeft elk land een stem en worden landen in de regel vertegenwoordigd door hoge ambtenaren van de nationale rechtshandhavingsdiensten. Voor Nederland is dat het hoofd van de KLPD/DCRI.

Vraag 5.

Weet u of Europol betrokken is bij deze conferentie en, zo ja, hoe?

Antwoord:

Europol is niet betrokken bij de organisatievan deze conferentie. Europol wordt wel in de regel uitgenodigd voor bijeenkomsten van Interpol. Dat is deze keer ook het geval geweest. Europol heeft laten weten geen vertegenwoordiger te sturen naar betreffende conferentie.

Vraag 6.

Kunt u melden wie politiek verantwoordelijk is voor dergelijke deelnames van Europol?

Antwoord:

Eventuele deelname door Europol afgevaardigden moet geaccordeerd worden door de Raad van Bestuur van Europol. De Raad van Bestuur legt op haar beurt verantwoording af aan de EU Raad van Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. Een ambtenaar van het Ministerie van Justitie heeft voor Nederland zitting in de Raad van Bestuur.

Deel: ' Antwoord kamervragen drugsconferentie Interpol in Birma '
Lees ook