expostbus51


Ministerie van Economische Zaken


https://www.minez.nl

EZ/Europese subsidies gem. kerkrade en landgraaf

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: persbericht
Nummer: 025
Datum: 19-02-1999

EUROPESE SUBSIDIES VOOR GEMEENTEN KERKRADE EN LANDGRAAF

Het lid van de Tweede Kamer Timmermans (PvdA) heeft aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, op 25 januari 1999 de volgende schriftelijke vragen gesteld.


1 Hebt u kennisgenomen van het bericht inzake de wijze waarop Kerkrade en Landgraaf Europese subsidies veilig stellen?1)

2 Deelt u de mening dat de zgn. u-bochtregeling, waarbij betalingen voor nog niet verrichte werkzaamheden op een depotrekening worden gestort, teneinde te voorkomen dat de Europese subsidie ontvalt aan projecten die niet op tijd worden afgerond, in strijd is met de letter en de geest van de relevante Europese regelgeving?

3 Zo ja, welke maatregelen denkt de regering te nemen om ervoor te zorgen dat Nederland zich op het niveau van alle bestuurslagen aan de Europese regelgeving houdt?

4 Blijft deze praktijk beperkt tot de in het artikel genoemde voorbeelden van Kerkrade en Landgraaf, of is er sprake van een meer algemeen toegepaste werkwijze van gemeenten en wellicht ook provincies?

5 Indien hier sprake, is van een meer algemene situatie, heeft deze dan gevolgen voor de onderhandelingen inzake de EU-structuurfondsen, die Nederland momenteel in EU-kader voert?

-------------------


1) Dagblad De Limburger, 21 januari jl.

De staatssecretaris van Economische Zaken, drs. G. Ybema, heeft mede namens de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, drs. D.A. Benschop, deze vragen als volgt beantwoord.


1 Ja.

2 Genoemde regeling is inderdaad in strijd met de letter en de geest
van de relevante Europese regelgeving. (Het gaat hier om subsidies uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

3 Er is een controleprotocol vastgesteld tussen het Rijk en de regio's. Het genoemde project zal conform de regels van dit protocol worden afgerekend. Dit betekent o.a. dat de provincie Limburg de eindafrekening, die nog niet is ingediend door de gemeenten Kerkrade en Landgraaf, moet vaststellen. De door de gemeenten Kerkrade en Landgraaf gehanteerde werkwijze zal niet geaccepteerd worden.

4 Er zijn geen aanwijzingen dat de in het artikel genoemde voorbeelden ook bij andere gemeenten en/of provincies zijn voorgekomen.

5 Nee. Zie antwoord op vraag vier.

Deel: ' Antwoord kamervragen eu-subsidies Kerkrade en Landgraaf '
Lees ook