Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG
Directie Mensenrechten, Goed Bestuur en Democratisering

Afdeling Regionale en Mondiale Organisaties

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 15 februari 1999
Kenmerk DMD/RM-093/99
Blad /1
Bijlage(n) Antwoord op kamervragen
Betreft Beantwoording vragen van het lid M.B. Vos over het executeren van personen die een misdrijf hebben begaan op minderjarige leeftijd

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer, d.d. 2 februari 1999, kenmerk 2989906880, waarbij gevoegd waren de door het lid M.B. Vos overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van kamerlid M.B. Vos, over het executeren van personen die een misdrijf hebben begaan op minderjarige leeftijd.

Vraag 1:

Bent u op de hoogte van het artikel %Geen gratie voor door 16-jarige begane moorden%?

Antwoord

Ja, ik heb met grote zorg kennisgenomen van het artikel.

Vraag 2:

Bent u bereid al dan niet in EU verband een officieel protest in te dienen inzake de aankomende executie op 4 februari 1999 van Sean Sellers die op minder-jarige leeftijd drie moorden pleegde? Zo neen, waarom niet?

Antwoord

Op 20 januari j.l. heeft Nederland ter voorkoming van de executie van Sean Sellers het Duitse voorzitterschap opgeroepen namens de EU een demarche uit te voeren bij de Amerikaanse autoriteiten in Washington en Oklahoma. De demarches zijn uitgevoerd op 28 januari j.l. volgens de door Nederland aangedragen elementen. Hierbij stond het feit centraal dat Sean Sellers minderjarig was ten tijde van het plegen van de misdaad en werd verwezen naar het Internationaal Verdrag inzake Burger en Politieke rechten dat het executeren van minderjarigen verbiedt. Ten slotte werd door de EU bij de Amerikaanse autoriteiten aangedrongen op het omzetten van de straf in levenslange gevangenisstraf of een andere straf conform het internationale recht. Helaas heeft de interventie niet geholpen en werd Sean Sellers 4 februari 1999 vroeg in de ochtend geëxecuteerd.

Vraag 3:

Bent u het ermee eens dat in situaties waarin de doodstraf in strijd met internationaal aanvaarde normen toch wordt opgelegd aan gevangenen die ten tijde van het delict minderjarig waren, sprake is van schending van de rechten van de mens? Zo ja, bent u bereid een kritische dialoog aan te gaan met de Verenigde Staten inzake het voorbehoud van de VS op een artikel binnen het BuPo verdrag waarin het executeren van personen die een misdrijf hebben begaan op minderjarige leeftijd wordt verboden (artikel 6 lid 5 BuPo verdrag)?

Antwoord

Artikel 6 lid 5 van het Internationaal Verdrag inzake Burger en Politieke Rechten verbiedt de executie van personen die een misdrijf pleegden op het moment dat zij minderjarig waren. Het voorbehoud dat de VS heeft gemaakt ten aanzien van artikel 6 wordt door het VN Mensenrechtencomité als strijdig met doel en strekking van het verdrag aangemerkt. Ook Nederland is deze opvatting toegedaan en heeft dit duidelijk kenbaar gemaakt tegenover de Verenigde Staten. In het geval dat een persoon wordt geëxecuteerd die minderjarig was ten tijde van het begaan van de misdaad is naar de opvatting van de Nederlandse regering derhalve sprake van schending van de rechten van de mens.

Het EU beleid is in het algemeen gericht op afschaffing van de doodstraf, in het bijzonder metbetrekking tot personen die jonger waren dan achttien jaar ten tijde van het plegen van de misdaad. Ik kan u verzekeren dat Nederland en de EU het Amerikaans beleid inzake de doodstraf, met name in het geval van misdrijven begaan tijdens minderjarigheid, in gesprekken met de VS en in multilaterale fora aan de orde zullen blijven stellen.

Deel: ' Antwoord kamervragen executie minderjarigen in V.S. '
Lees ook