Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

's-Gravenhage

Directie Noord-Afrika en Midden-Oosten

Afdeling Midden-Oosten

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 8 maart 1999
Kenmerk DAM/MO-118/99
Blad /4
Bijlage(n)

Betreft

Antwoord op vragen van kamerleden Wilders en Weisglas (beiden VVD) C.c.

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar het schrijven d.d. 4 maart 1999, kenmerk no. 2989908790, van de Griffier uwer Kamer, waarbij mij toegingen de door de leden Wilders en Weisglas, overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde bij u ingediende vragen, heb ik de eer u als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Antwoord van de heer Van Aartsen,

Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van de leden Wilders en Weisglas.

Vraag 1.

Hebt u kennisgenomen van het bericht over de executie van een Palestijnse politie-officier, na een zeer snelle procedure door een Palestijnse militaire rechtbank wegens het "ernstig verstoren van de openbare orde"?

Antwoord vraag 1.

Ja.

Vraag 2.

Is dit bericht waar?

Antwoord vraag 2.

Volgens door mij ingewonnen informatie was de betrokken politie-officier in eerste instantie wegens sexueel misbruik van een zesjarige jongen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar en dwangarbeid. Aangezien in verband met deze kwestie ongeregeldheden waren uitgebroken onder de Palestijnse bevolking, werd de politie-officier tevens beschuldigd van verstoring van de openbare orde. Hierop werd het oorspronkelijke vonnis omgezet in de doodstraf.

Vraag 3.

Zo ja, deelt u de mening dat een executie, zeker voor een dergelijk vergrijp, zonder mogelijkheid tot hoger beroep buitenproportioneel is en mogelijk ook in strijd met internationale verdragen?

Antwoord vraag 3.

Ja.

Zoals algemeen bekend streeft de EU naar wereldwijde afschaffing van de doodstraf. Landen die niettemin de doodstraf blijven toepassen, zouden hierbij echter bepaalde standaarden moeten hanteren. Eén van deze standaarden is het waarborgen van een eerlijke procesgang, met inbegrip van het recht op hoger beroep.

In het onderhavige geval kan niet worden gesproken van een eerlijke procesgang en hebben bovendien niet-juridische argumenten ten grondslag gelegen aan het vonnis en de daarop volgende executie.

Vraag 4.

Zo ja, bent u bereid hierover een protest bij de Palestijnse Autoriteit in te dienen? Zo neen, waarom niet?

Antwoord vraag 4.

Bij monde van de Nederlandse vertegenwoordiger bij de Palestijnse Autoriteit te Ramallah is reeds aanstonds over deze gang van zaken ernstige bezorgdheid uitgesproken tegenover President Arafat persoonlijk.

Op korte termijn zal het EU-voorzitterschap namens de EU over deze kwestie bij de Palestijnse Autoriteit een demarche uitvoeren, waarin op de Palestijnse autoriteiten een beroep zal worden gedaan om te allen tijde een eerlijke procesgang te garanderen. Tevens zal de EU de Palestijnse autoriteiten oproepen wederom het de facto moratorium op executies in te stellen.

Deel: ' Antwoord kamervragen executie Palestijnse politie-officier '
Lees ook