Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

's-Gravenhage

Directie Veiligheidsbeleid

Afdeling Wapenbeheersing

en Wapenexportbeleid

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 31 maart 1999
Kenmerk DVB/WW-185/99
Blad /1
Bijlage(n) 1
Betreft Vragen van de leden Hoekema, Apostolou, Van Ardenne-van der Hoeven en Vos over het gebruik van Eurometaal-granaten door Turkije C.c.

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer, d.d. 10 maart 1999, kenmerk 2989909220, waarbij gevoegd waren de door de leden Hoekema, Apostolou, Van Ardenne en Vos overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U, mede namens de Minister van Defensie en de Staatssecretaris van Economische Zaken, als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Minister van Defensie en de Staatssecretaris van Economische Zaken, op vragen van de leden Hoekema, Apostolou, Van Ardenne en Vos.

Vraag 1:

Hebt U kennis genomen van de uitzending van het VPRO-radioprogramma Argos van 25 februari 1999, waarin uitgebreid aandacht werd besteed aan de levering van de M483 A1-granaten aan Turkije en de ontploffing in 1997 van de munitiefabriek te Kirikale, Turkije?

Antwoord vraag 1:

Ja, het radioprogramma van Argos van 25 februari 1999 is mij bekend.

Vraag 2:

Wat heeft het officiële onderzoek naar de toedracht van de explosie van de munitiefabriek te Kirikale opgeleverd? Bestaat er een rapport daarover? Zo ja, wat is de inhoud daarvan? Wil de regering dit rapport aan de Kamer ter beschikking stellen?

Antwoord vraag 2:

De Turkse overheid verricht reeds geruime tijd onderzoek naar de oorzaken van de ontploffing en de brand in de munitiefabriek te Kirikale. Dit onderzoek is nog niet afgerond en een rapport daarover bestaat derhalve nog niet. Voor het overige verwijs ik naar het antwoord op de vragen van het Kamerlid Vos over hetzelfde onderwerp.

Vraag 3:

Is de afspraak tussen Nederland en Turkije, naar aanleiding van de exportvergunning voor de M 483A1-artilleriegranaten vastgelegd? Kunt u dezeovereenkomst aan de Kamer overleggen?

Antwoord vraag 3:

Zoals mijn ambtsvoorganger in het Algemeen Overleg over de wapenexport van 16 april 1998 reeds stelde, is de desbetreffende toezegging van de Turkse regering de munitie uitsluitend te zullen gebruiken voor de uitoefening van NAVO-taken mondeling door de Turkse ambassadeur in Nederland overgebracht. De afspraak als zodanig is dan ook niet aan de Kamer te overleggen. Deze toezegging is vervolgens wel vastgelegd in een brief d.d. 2 februari 1998 van mijn ministerie aan de Turkse ambassadeur.

Deel: ' Antwoord kamervragen gebruik Eurometaal-granaten Turkije '
Lees ook