expostbus51


MINISTERIE EZ

https://www.minez.nl

MIN EZ: offshore

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: persbericht
Nummer: 102
Datum: 21-06-1999

GUNNING VAN WERKEN VOOR BOUWEN PLATFORM IN NEDERLANDSE PLAT

Het lid van de Tweede Kamer Bos (PvdA) heeft aan de minister van Economische Zaken op 1 juni 1999 de volgende schriftelijke vragen gesteld.


1. Bent u op de hoogte van de gang van zaken met betrekking tot de aanbestedingsprocedure door VEBA Oil van een productieplatform voor het Hanze platform op het Nederlands continentaal plat?


2. Bent u van mening dat het voor de werkgelegenheid, de kennisverwerving en het kennisbehoud van de Nederlandse offshore industrie goed zou zijn als Nederlandse bedrijven aan de uitvoering van deze werken zouden kunnen meedoen?


3. Deelt u de mening van aangehaalde .onafhankelijke experts. die stellen dat .placing the work outside Holland may be politically unacceptable.? 1)

4 Heeft u aanleiding om te veronderstellen dat Nederlandse bedrijven in deze aanbesteding ten opzichte van buitenlandse bedrijven in het nadeel zijn, bijvoorbeeld ten gevolge van subsidies in het thuisland?

5 Bent u van mening dat de aanbestedingsvoorwaarden op personeels- en ARBO-gebied voldoende recht doen aan de eisen zoals die voor dit soort werken in Nederland gesteld dienen te worden?

6 Ziet u aanleiding en mogelijkheden om te bevorderen dat Nederlands bedrijven een eerlijke kans krijgen bij deze aanbesteding?


---------------------------

1) Upstream News, 23 april jl., p. 7

De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft deze vragen als volgt beantwoord.


1. Ja.


2. Ja. Grootschalige projecten als de onderhavige doen een groot beroep op de kennis en de kennis-ontwikkeling van bedrijven. Nederlandse bedrijven beschikken over kennis van kwalitatief hoog niveau. Deelname aan deze projecten zal de kennispositie van de bedrijven vermeerderen waardoor de internationale concurrentie-positie van de bedrijven verstevigd zal worden. Bovendien genereren dergelijke projecten een hoeveelheid werkgelegenheid die van groot belang is voor de continuïteit van betrokken bedrijven.


3.en 6. Aanbesteding van dergelijke projecten is een onderhandelingstraject tussen private ondernemingen dat zich op de internationale markt afspeelt. In de aanbesteding van een productieplatform t.b.v. het Hanze veld op het Nederlands continentale plat is de opdrachtgever een Duitse onderneming en zijn Koreaanse en Europese bedrijven potentiële leveranciers.
De beslissing wie het project mag uitvoeren is een zaak van de opdrachtgever en niet van de politiek.

Gezien de kennis, werkgelegenheid en toegevoegde waarde die dit type van project oplevert, vind ik het belangrijk dat de opdracht aan een Nederlands bedrijf zal worden gegund. Het ministerie van Economische Zaken heeft beperkte mogelijkheden om bedrijven in staat stellen op de internationale markt een faire concurrentiepositie in te nemen. Dit instrumentarium staat ook ter beschikking van Nederlandse bedrijven die in de aanbestedingsprocedure voor het Hanze-platform deelnemen


4. In aanbestedings-trajecten speelt de prijs-kwaliteitsverhouding een grote rol. Nederlandse bedrijven leveren producten van hoge kwaliteit die op de internationale markt een uitstekende reputatie hebben. Ten opzichte van met name Aziatische landen zijn de prijzen van Nederlandse kapitaalgoederen hoger. Belangrijkste reden hiervan is dat de lonen in die landen veel lager zijn dan in ons land. Daarnaast spelen valuta-koersen een belangrijke rol. In hoeverre staatssteun in de onderhavige aanbesteding een rol speelt, is moeilijk te achterhalen omdat de relaties tussen bedrijven en overheden in sommige landen een diffuus karakter hebben.


5. In de aanbestedingsspecificaties op de internationale markt wordt niet ingegaan op de sociale omstandigheden en condities bij potentiële opdrachtnemers.

Deel: ' Antwoord kamervragen gunning werken voor bouwen platform '
Lees ook