Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG
Directie Multilaterale Ontwikkelingsfinanciering en Macro-economische aangelegenheden

Afdeling DMO/AS

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 22 februari 1999
Kenmerk DMO/AS-082/99
Blad /1
Bijlage(n) 2
Betreft Beantwoording vragen van de Kamerleden Vendrik en Karimi over Duitse voorstellen inzake het Heavily Indebted Poor Countries initiatief.

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 29 januari 1999, kenmerk 2989906590, waarbij gevoegd waren de door de leden Vendrik en Karimi overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, hebben wij de eer U als bijlages dezes ons antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

De Minister van Financiën

G. Zalm

Kamervragen van de Kamerleden Vendrik en Karimi over Duitse voorstellen inzake het Heavily Indebted Poor Countries initiatief.

Vraag 1

Hebt u kennis genomen van het artikel "Germany's helping hand"?

Antwoord

Ja

Vraag 2

Hoe beoordeelt u het drietal stappen dat Duitsland voorstelt in het kader van het initiatief voor Heavily Indebted Poor Countries (HIPC)?

Antwoord

Het betreft hier een politiek voorstel waarvan met sympathie kennis is genomen. Het voorstel is echter nog niet in details uitgewerkt. Ook zijn de financiële consequenties, die naar mag worden aangenomen zeer aanzienlijk zullen zijn, nog niet doorgerekend. Eventuele aanvaarding van het voorstel zal gebaseerd moeten zijn op een solide financiële onderbouwing en dekking. Tevens roept het voorstel een aantal vragen op, zoals wat de consequenties ervan zouden kunnen zijn voor de landen die reeds steun hebben ontvangen onder het initiatief?

Vraag 3

Bent u bereid Duitsland te ondersteunen in zijn voornemen om het HIPC-initiatief te versnellen en te verbeteren? Zo neen, waarom niet?

Antwoord

Wij zijn zeker bereid constructief mee te werken aan verbetering van het initiatief. Nederland had al eerder aangegeven meer kwijt te willen schelden aan landen die dat nodig hebben, mits alle andere crediteurenhetzelfde doen. Een verdere voorwaarde voor steunverlening is dat een evenredig deel van de lasten die het initiatief met zich meebrengt door alle crediteuren, met name ook de G7-landen, wordt gedragen. Dat betekent dat alle G7-landen substantieel aan het door de IDA beheerde HIPC-Trust Fund zullen moeten bijdragen. Daarbij moet worden aangetekend dat de lastenverdeling op ditpunt tot dusver buitengewoon scheef is geweest: de G7 heeft nog weinig en Duitsland nog helemaal niets aan dit fonds bijgedragen.

Wij zijn er voorts nog niet van overtuigd dat de voorgestelde bekorting van track records voor de nieuwe ontvangende landen een automatisme moet worden. Het is onder het bestaande systeem reeds mogelijk - en in een aantal gevallen ook gebeurd - dat op ad-hoc basis rekening wordt gehouden met reeds vóór lancering van het HIPC initiatief opgebouwde track records door snellere verstrekking van de vereiste hulp. Deze mogelijkheid blijft in principe bestaan.

Vraag 4

Bent u bereid, eventueel in samenwerking met Duitsland, het HIPC-initiatief opnieuw aan de orde te stellen in andere gremia dan de komende G8-top? Zo neen, waarom niet? Zo ja, aan welke gremia denkt u?

Antwoord

Ja, mits aan de onder 3 genoemde voorwaarde wordt voldaan. Het HIPC initiatief zal tijdens de vergadering van Interim Committee en Development Committee in april 1999 aan de orde komen. Aldaar zullen voorstellen tot aanpassing van het initiatief, inclusief die welke nu door Duitsland zijn gelanceerd, worden besproken.

Deel: ' Antwoord kamervragen Heavily Indebted Poor Countries '
Lees ook