expostbus51


MINISTERIE EZ

https://www.minez.nl

MIN EZ: ict twinning centre in enschede

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: persbericht
Nummer: 046
Datum: 30-03-1999

ICT TWINNING CENTRE IN ENSCHEDE

De leden van de Tweede Kamer Van der Hoeven en Wijn (beiden CDA) hebben aan de Minister van Economische Zaken op 11 maart 1999 de volgende schriftelijke vragen.


1 Herinnert u zich dat Enschede deel uitmaakte van de door Booz, Allen en Hamilton opgestelde shortlist van mogelijke locaties voor de vestiging van een Twinning Centre?1)

2 Bent u op de hoogte van het feit dat de heer R. Pieper, commissaris van Twinning Holding B.V. heeft gesteld dat er in het najaar van 1999 vier tot vijf Twinning Centres moeten staan, en dat de Universiteit van Twente .een faire kans. maakt indien aan de criteria wordt voldaan?2)

3 Herinnert u zich tevens dat u op 22 september 1998 heeft gesteld dat het overheidsbudget naast Amsterdam en Eindhoven wellicht op termijn ruimte laat voor een derde centre?3)

4 Kunt u de Kamer op korte termijn inlichten over de huidige stand van zaken?

----------


1) Persbericht Ministerie van Economische Zaken, 11 februari 1998. 2) UT Mediair september 1998.
Kamerstuk 25 518, nr. 14, p. 5.

De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft deze vragen als volgt beantwoord.


1 Ja. Overigens zijn indertijd niet alleen de potentiële locaties op de short list waaronder Enschede, maar alle door Booz Allen & Hamilton geselecteerde steden in de gelegenheid gesteld een voorstel in te dienen.

2 Ja, ik ben bekend met de tekst van dit interview. De uitspraken van de heer Pieper zijn m.i. een weergave van zijn ambitie om met de implementatie van Twinning zo veel mogelijk vaart te maken. Zo is Twinning Eindhoven (opening februari 1999) sneller van start gegaan dan de planning (eind 1999) voorzag.
De verantwoordelijkheid daarvoor berust bij Twinning Holding B.V.; d.w.z. dat zij - in samenwerking met de regio - ook de lokatie voor een volgende centrum bepaalt.

3 Ik heb op 22 september inderdaad aangegeven dat er naast Amsterdam en Eindhoven wellicht ruimte is voor een derde Center. In mijn brief van 22 oktober 1998 (kamerstukken 26 200 XIII nr. 22) heb ik de Kamer geïnformeerd over de opschaling van het Twinning Concept (2e fase). Daarmee is tevens de ruimte gecrëeerd voor een volgende centrum. Binnen deze financiële kaders dient Twinning zijn bedrijfsvoering en vestigingsbeleid uit te voeren. Daarbij is inhoudelijke en financiële betrokkenheid vanuit de regio essentieel. Twinning onderzoekt momenteel, binnen de financiële kaders, een formule zodat locaties in meerdere regio.s gerealiseerd kunnen worden. Er bestaat namelijk niet alleen vanuit Twente maar ook vanuit andere regio.s grote interesse voor Twinning.

4 Zie mijn antwoorden op vraag 1 t/m 3. Daarnaast kan ik melden dat Twinning in een vergevorderd stadium verkeert wat betreft de ontwikkeling van de in antwoord 3 genoemde formule. In dit kader zijn de gesprekken met o.a. Twente intensief. Indien zich belangrijke veranderingen voordoen, licht ik u hier over in.

Deel: ' Antwoord kamervragen ict Twinning Centre in Enschede '
Lees ook