Ministerie van Financien

Titel: IMF-pakket Brazilie

DIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

Aan:

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR s-Gravenhage

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

2989906570

BFB9-89u

15 februari 1999

Onderwerp

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van de leden Hessing, Koenders en De Haan over het reddingspakket van het IMF voor Brazilië.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

Vraag 1:

Wat was het doel van het reddingspakket van 41 miljard dollar van het IMF voor Brazilië? Is dit doel bereikt?

Antwoord:

In mijn brief van 27 november 1998 (BFB/98-1277m) informeerde ik uw Kamer over het pakket voor Brazilië. Het doel van het aanpassingsprogramma was om de Braziliaanse tekorten op de begroting en de lopende rekening te reduceren. Het programma zou moeten zorgen voor een houdbare groei. Brazilië beoogde voorts om de inflatie blijvend laag te houden. In een sterke ombuiging bij de overheidsfinanciën was voorzien, alsook in structurele hervormingen. Voorts werd uitgegaan van een krachtig monetair beleid, bedoeld om het wisselkoersregime te ondersteunen, en om het niveau van de netto internationale reserves te bewaken. Het is inmiddels duidelijk dat het wisselkoersregime niet is gehandhaafd. Al is het door de Braziliaanse autoriteiten oorspronkelijk voorgenomen wisselkoersregime niet haalbaar gebleken, daarmee zijn niet op voorhand de overige elementen van het programma tot mislukken gedoemd. Op 4 februari hebben de staf van het IMF en Brazilië principe-overeenstemming bereikt over het beleid voor de rest van 1999 en de middellange termijn. Bij de zwevende wisselkoers zal het monetair beleid een sleutelrol vervullen bij het bereiken van een lage inflatie. De rente zal flexibel worden aangepast ter voorkoming van inflatoire druk, voorzover die uitgaat boven de voorzienbare prijsstijging door de devaluatie. Ter compensatie van de gevolgen van de wisselkoersdaling op de publieke schuld, streeft Brazilië naar grotere primaire begrotingsoverschotten dan oorspronkelijk was voorzien. Vraag 2:

Hoe kijkt u, tegen deze achtergrond, aan tegen de recente devaluatie van de Braziliaanse munt met 25%?

Antwoord:

Medio januari deed zich een plotselinge wijziging in risicoperceptie van internationale beleggers voor, en was het verlaten van het wisselkoersregime onvermijdelijk geworden.

Achtergrond hierbij was: * het aanvankelijk met horten en stoten verlopen van de goedkeuring in het Braziliaanse congres van de ombuigingsmaatregelen; * het aanvankelijk onvoldoende stringente monetaire beleid van Brazilië; * de problemen van enkele deelstaten met de betaling van schulden aan de federale overheid.

Belangrijke gevolgen van de devaluatie zijn: * het effect op de overheidsschuld, waarvan 20 procent aan de dollar is gekoppeld; ongeveer de helft van de dollar-gekoppelde schuld vervalt in 1999; * een eenmalige toename van de inflatie in 1999, die niet per se te hoeft leiden tot een loon-prijs-spiraal in deze relatief gesloten economie, waarin de indexatie-mechanismen goeddeels zijn verdwenen; de binnenlandse recessie die Brazilië momenteel ondergaat, met hoge werkloosheid en afnemende binnenlandse vraag, tempert ook de inflatoire druk; * verbetering van de lopende rekening, die naar verwachting grotendeels zal verlopen via minder importen, als gevolg van een afnemende binnenlandse vraag; * door een betere differentiatie in risicos door de financiële markten is de besmetting in de regio tot op heden gematigd gebleken.

Vraag 3:

Is de reserve van de centrale bank van Brazilië in korte tijd met 35 miljard dollar afgenomen? Waartoe zijn deze reserves aangewend?

Antwoord:

De internationale reserves van Brazilië bedroegen op 3 februari 1999 US$ 35.92 miljard, na een hoogtepunt van US$ 74.6 miljard in april 1998. Het grootste deel (US$ 24 miljard, waarvan US$ 21 miljard in september 1998) van deze reserve-afname vond plaats voordat het IMF een programma met Brazilië overeenkwam. Deze afname deed de eerdere toename van internationale reserves in de eerste vier maanden van 1998, met eveneens US$ 24 miljard, weer geheel teniet. Zonder het slinken van de reserves zou Brazilië zich wellicht in het geheel niet tot het IMF en de internationale gemeenschap hebben gewend voor (financiële) bijstand. In december 1998 namen de reserves verder af, door grote aflossingen aan het buitenland door zowel de private sector als de overheden, door het vervroegd terugkopen van obligaties door Braziliaanse bedrijven, en door overboekingen van winsten en dividenden. Van maandag 4 tot en met maandag 11 januari 1999 waren de Braziliaanse reserves stabiel, op US$ 44.4 miljard. Op 13 januari besloot Brazilië tot een devaluatie met ruim 8%. De verdediging van de nieuwe koers kostte Brazilië snel internationale reserves. Enkele dagen later bedroeg het reserve-verlies sinds begin januari US$ 7.7 miljard, stonden de reserves nog slechts op US$ 36.7 miljard, en stopte Brazilië met de interventies. Samenvattend kan het reserve-verlies van US$ 38.7 miljard dollar als volgt worden onderverdeeld: ruim US$ 24 miljard voordat het IMF in beeld kwam, US$ 6 miljard in december 1998, US$ 7.7 miljard medio januari 1999 als gevolg van heftige politieke onenigheid tussen bestuurslagen, gevolgd door nieuw Braziliaans wisselkoersbeleid, en minder dan US$ 1 miljard nadat onder heftige druk van de markten en de internationale gemeenschap werd besloten tot een zwevende real.

Vraag 4:

Deelt u de mening dat het reddingspakket van het IMF wederom heeft gefunctioneerd als ontsnapping voor commerciële banken en beleggers en dat speculanten ervan hebben geprofiteerd?

Antwoord:

Nee. Het kapitaal dat Brazilië sinds de overeenstemming met het IMF heeft verlaten kon geheel worden gefinancierd uit de oorspronkelijke officiële reserves, dus exclusief het pakket. Een deel van deze kapitaaluitstroom bestond uit het afdekken van posities door buitenlandse bedrijven die in het verleden in Brazilië hebben geïnvesteerd. Velen die hebben belegd op de Braziliaanse kapitaalmarkten en hun geld vervolgens hebben teruggetrokken, hebben koersverliezen geleden.

Vraag 5:

Voor hoeveel gulden heeft Nederland aan het reddingspakket van het IMF voor Brazilië deelgenomen? Wanneer verwacht u dat deze leningen worden terugbetaald?

Antwoord:

In bovenaangehaalde brief van 27 november 1998 (BFB/98-1277m) informeerde ik uw Kamer tevens over de Nederlandse bijdrage aan het pakket voor Brazilië. Nederland staat voor US$ 300 mln garant bij een krediet gecoördineerd door de Bank voor Internationale Betalingen (BIS), en neemt voor ca. SDR 385 miljoen deel aan een lening aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in het kader van de New Arrangements to Borrow (NAB). Op grond van wisselkoersen per 1 februari 1999 van NLG 1,95 per dollar, en NLG 2,71 per SDR, gaat het om een Nederlandse bijdrage van US$ 300 mln x 1,95 + SDR 384,565,569 x 2,71 = totaal 1627 miljoen gulden. Deze bedragen zijn nog niet in zijn geheel aan Brazilië ter beschikking gesteld. Brazilië heeft tot nu toe alleen de eerste tranche van het IMF- en het BIS-krediet getrokken, respectievelijk US$ 5.3 mrd en ca. US$ 4,15 mrd. Nederland heeft tot nu toe US$ 93,75 mln (NLG 183 mln) voor zijn rekening genomen in het kader van het BIS-krediet. Dit is 31,25 procent van de Nederlandse toezegging van US$ 300 mln. Aan het IMF heeft Nederland in het kader van de New Arrangements to Borrow (NAB) inmiddels NLG 318 mln verstrekt als uitvloeisel van het beroep van het IMF op de NAB voor Brazilië. De totale Nederlandse bijdrage tot nu toe komt daarmee net boven een half miljard gulden.

Terugbetaling van de aan het IMF verstrekte leningen uit hoofde van de NAB geschiedt parallel met de terugbetaling van de IMF-kredieten (Supplemental Reserve Facility) door Brazilië. De maximale terugbetaaltermijn voor terugbetalingen van Brazilië aan het IMF bedraagt 2,5 jaar. Elke NAB-tranche dient uiterlijk na vijf jaar door het IMF te zijn terugbetaald, ongeacht of Brazilië al dan niet aan zijn verplichtingen aan het IMF voldoet. Het IMF en de crediteurlanden hebben in principe afgesproken dat de getrokken NAB-gelden door het IMF worden terugbetaald zodra de in september 1997 overeengekomen quota-verhoging is geëffectueerd en het ingelegde kapitaal is gestort (dit onder voorbehoud van voldoende liquiditeit van het IMF). Ook de looptijd van het BIS-krediet aan Brazilië loopt parallel aan de terugbetaling van de IMF-kredieten (Supplemental Reserve Facility) door Brazilië. Per tranche is de maximale looptijd 2,5 jaar met een verwachte aflossing na 1 jaar. Vraag 6:

Welke lessen trekt u uit de ervaringen met de reddingspakketten van het IMF aan Indonesië, Rusland en Brazilië? Acht u het verstandig op deze manier door te gaan? Zo neen, welk beleid staat u voor?

Antwoord:

De crises in Indonesië, Rusland, en Brazilië kennen naast overeenkomsten ook verschillen, wat wordt weerspiegeld in de benadering van het IMF. Indonesië heeft gekozen voor een zwevende wisselkoers, en veel structurele aanpassingen, met name in de vorm van sectorbeleid. In Rusland werd aanvankelijk gepoogd om de wisselkoers te handhaven. Het betrof een kleiner pakket. Bij Brazilië was sprake van een hardnekkig standpunt van het land zelf over de wisselkoers, en is de begroting het kernprobleem. In Indonesië en Rusland werden schuldbetalingen tijdelijk opgeschort, ondanks zeer omvangrijke publieke financiële steun. De verhouding tussen financiële reserves en kapitaaluitstroom was in deze landen uit balans. Brazilië heeft tot op heden geen schuldbetalingen opgeschort. Uit eerdere crises is een les geleerd over onverdedigbaar wisselkoersbeleid, zodat het IMF op 14 januari jl. bij Brazilië aandrong op het beëindigen van het snelle verlies van reserves. Nog beter was geweest wanneer Brazilië de internationale gemeenschap niet voor een voldongen feit had gesteld. Overigens wordt thans weer constructief overlegd tussen Brazilië en het IMF, zoals ook blijkt uit hun gezamenlijke verklaring van 4 februari jl.

Het IMF dient een centrale rol te houden bij crisisbeheersing, maar de aard van deze rol is aan herziening toe. De steeds grotere pakketten kunnen leiden tot moral hazard en uitholling van de financiële weerbaarheid van het IMF. In plaats daarvan zou het IMF als katalysator en coördinator van financiële hulp moeten optreden. Ik pleit voor een vroegtijdige betrokkenheid van de particuliere sector bij het beheersen van crises en het dragen van de kosten daarvan. Ook ben ik voorstander van een voorzichtiger uitleenbeleid van beleggers in opkomende economieën. Ik maak mij zorgen over een toenemend beroep op het IMF om een onevenredig aandeel te leveren bij de financiering van externe tekorten van crisislanden. Het is essentieel om de juiste signalen aan de financiële markten te geven. Een deel van de oplossing kan wellicht worden gevonden in zogenoemde contingency credit lines tussen opkomende economieën en commerciële banken. Het moet dan natuurlijk wel gaan om puur private contingency credit lines, dus zonder involvering van westerse officiële instanties. Misschien wel de belangrijkste les van de Brazilië-crisis is dat alles valt of staat met een goede en tijdige implementatie van gemaakte afspraken door het crisisland zelf. De ervaring met Brazilië laat weer eens zien dat crises doorgaans worden veroorzaakt door het beleid van het land in kwestie, en niet door onschuldige besmetting, waarbij landen die zelf niets fout doen het slachtoffer zouden worden van algemeen marktwantrouwen. Dit inzicht pleit tegen grote pakketten met vooral in het begin veel geld en weinig aanpassing. Ik kom op bovenstaande punten bij uw Kamer terug tijdens de voorbereiding van de vergadering van het Interim Comite van het IMF.

Deel: ' Antwoord kamervragen IMF-pakket Brazilie '
Lees ook