expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: BELEGGINGSFONDSEN

PERSBERICHTNR. 99/104 Den Haag 12 mei 1999

ANTWOORDEN VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN OP VRAGEN VAN HET LID VAN DE

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL WIJN OVER INFORMATIEVERSCHAFFING DOOR

BELEGGINGSFONDSEN

VRAGEN:


1.

Blijkt uit onderzoek van de Vereniging van effectenbezitters (VEB) dat beleggingsfondsen nauwelijks voorlichting en informatie verschaffen aan beleggers over hun strategie, kostenstructuur en doelstelling?


2.

Deelt u de mening dat - gezien de uitkomsten van dit onderzoek - de doorzichtigheid bij beleggingsfondsen verbeterd moet worden?


3.

Bent u bereid bovenbeschreven problematiek mee te nemen in het kader van de behandeling financiële integriteit financiële sector? Zo neen, bent u bereid bovenbeschreven problematiek op een andere wijze aan te pakken? Zo ja, op welke wijze?

ANTWOORDEN:


1.

Naar aanleiding van het onderzoek van de Vereniging van effectenbezitters (VEB) kan niet worden geconcludeerd dat beleggingsfondsen nauwelijks informatie verschaffen aan beleggers over hun strategie, kostenstructuur en doelstelling aangezien beleggingsinstellingen moeten voldoen aan de bij en krachtens de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb) gestelde transparantie eisen.

De VEB heeft het prospectus en de jaarverslagen van 1997 en 1998 van vijftig beleggingsfondsen getoetst aan een vijftal criteria. Op basis van de criteria is aan de onderzochte beleggingsfondsen een rapportcijfer toegekend. De volgende criteria zijn volgens de VEB relevant voor beleggers in beleggingsfondsen: de duidelijkheid van de doelstelling, de helderheid van de strategie, de verantwoording over het gevoerde beleid, de duidelijkheid van de kostenstructuur en het inzicht in de structuur van het beleggingsfonds. In haar persbericht stelt de VEB dat uit het onderzoek blijkt dat de informatievoorziening en de transparantie van de onderzochte beleggingsfondsen als onvoldoende moet worden gekwalificeerd. De conclusie van de VEB is direct gerelateerd aan de door haar opgevoerde criteria; de score van deze criteria wordt door de VEB bepaald door een (noodzakelijkerwijs) subjectieve invulling van de norm en beoordeling van de beleggingsinstellingen. Dit impliceert dat de uitkomsten met voorzichtigheid dienen te worden betracht.

Krachtens de Wtb moeten beleggingsfondsen aan de in die wet, en de daarop gebaseerde regelgeving, gestelde eisen voldoen. Op de naleving van de eisen wordt door DNB toegezien. Deze eisen zijn erop gericht dat beleggers in staat zijn zich een verantwoord oordeel te vormen omtrent het door de beleggingsinstelling gedane aanbod en de daaraan verbonden risico.s. De criteria van de VEB zijn eigen criteria. Een voorbeeld van een verschil tussen de door de VEB gehanteerde norm en hetgeen volgens de Wtb wordt vereist, komt men in het criterium .doelstelling van de beleggingsinstelling. tegen. De VEB acht hier een zekere gespecificeerdheid noodzakelijk (door middel van een benchmark of anderszins kwantificeerbaar), terwijl de Wtb ruimte laat voor een meer algemene doelstelling. Een beleggingsinstelling heeft op grond van de Wtb de vrijheid om haar beleggingsbeleid ruim of strak te formuleren; het is vervolgens aan de belegger om te beslissen of het geformuleerde beleggingsbeleid overeenkomt met zijn eigen visie en keuzes.

2 en 3.
De Wet toezicht beleggingsinstellingen en de daarop gebaseerde regelgeving bevatten bepalingen over informatieverstrekking van beleggingsinstellingen aan consumenten. Adequate informatieverschaffing is wezenlijk voor consumenten van financiële diensten. Slechts bij adequate informatieverstrekking kan de consument in eigen verantwoordelijkheid een gedegen afweging maken over de kosten en opbrengsten van een product en over de vraag of het product ook aansluit bij de behoeften. Opgemerkt moet worden dat naast de door de regelgeving verplichte informatie ook andere informatie beschikbaar is voor de belegger waarop hij zijn oordeel over de aanbieding kan baseren, bijvoorbeeld via adviseurs, analisten en productvergelijkingen zoals bijvoorbeeld de VEB uitvoert. Het is de taak van de regelgever om te bevorderen dat de informatie geharmoniseerd wordt gepresenteerd, opdat de belegger in de gelegenheid is aanbiedingen te vergelijken.

Op dit moment wordt door het Ministerie van Financiën een analyse verricht van bestaande regelgeving ten aanzien van informatieverstrekking aan consumenten van financiële diensten . In deze analyse wordt de gehele financiële sector in samenhang beschouwd. In dit kader wordt ook gekeken of de in en krachtens de Wet toezicht beleggingsinstellingen vereiste informatieverstrekking nog adequaat is. De Tweede Kamer zal naar verwachting deze zomer worden bericht over de uitkomsten van deze analyse en over de mogelijke beleidsimplicaties.

Daarnaast heeft DNB aangegeven dat zij thans, in overleg met de bedrijfstak, beziet hoe meer transparantie kan worden bereikt. Daarbij wordt aandacht geschonken aan transparantie terzake van mogelijke belangentegenstellingen alsmede van de kosten-en vergoedingsstructuren.

In het licht van het bovenstaande vormt het VEB-onderzoek een waardevolle en interessante bijdrage aan de lopende beleidsinitiatieven omtrent de onder meer door beleggingsinstellingen te betrachten transparantie.

Woordvoerder: drs. F.F.M. Kemperman
tel.nr.: 070 - 342 8236

12 mei 99 11:02

Deel: ' Antwoord kamervragen informatie beleggingsfondsen '
Lees ook