Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directie Europa

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 26 mei 1999 Behandeld: Mr. J.C.S. Wijnands Kenmerk DEU-270/99 Telefoon: 3484253
Blad /1 Fax: 3485329
Bijlage(n)
Betreft Vragen van de Leden Vos en Harrewijn inzake Kosovo

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer, d.d. 25 mei
1998, kenmerk 2989913480, waarbij gevoegd waren de door de Leden Vos en Harrewijn, overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U, mede namens de Minister van Defensie, als bijlage dezes ons antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,

Antwoorden van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken , en de heer De Grave, Minister van Defensie, op vragen van de leden Vos en Harrewijn (Groen Links) d.d. 25 mei 1999 - nr. 2989913480

Vraag 1

Zijn de berichten waar dat de NAVO de afgelopen dagen op diverse plaatsen elektriciteitscentrales in Servië heeft gebombardeerd?

Antwoord 1

Ja, met dien verstande dat de aanvallen waren gericht op nabij gelegen transformatoren, doorvoerstations en hoogspanningslijnen.

Vraag 2

Zijn bij deze bombardementen conventionele bommen gebruikt en niet zgn. grafietbommen, zoals bij eerdere aanvallen op elektriciteitscentrales het geval was? Zo ja, wat is de reden hiervoor geweest?

Antwoord 2

Ja, de inzet van conventionele wapens past in de intensivering van de luchtcampagne.

Vraag 3

Hoe beoordeelt U NAVO-acties met conventionele bommen tegen elektriciteitscentrales? Vindt U deze bombardementen die blijvend grote schade aanrichten aan de elektriciteitsvoorziening in Servië acceptabel gezien de verstrekkende en langdurige gevolgen voor burgers en de grote problemen met de drinkwatervoorziening die dit veroorzaakt?

Vraag 4

Bent U bereid bij de NAVO uw bezwaren tegen dergelijke acties onder de aandacht te brengen? Bent U verder bereid om aan te dringen op het beëindigen van aanvallen met conventionele bommen op elektriciteitscentrale?

Antwoord 3 en 4

De NAVO-luchtacties tegen elektriciteitscentrales zijn nodig om de druk op Belgrado verder op te voeren. De stroomvoorziening is van groot belang voor de FRJ-strijdkrachten, in het bijzonder voor de militaire commando- en verbindingscentra. De centrales vormen onderdeel van de infrastructuur die Milosevic gebruikt voor zijn onderdrukkings-campagne, evenals bv. verkeersknooppunten en communicatiecentra, zoals ook reeds eerder mondeling en schriftelijk aan de Kamer is medegedeeld. Dat aanvallen op dergelijke doelen gevolgen hebben voor de burgerbevolking isonvermijdelijk.

Vraag 5

Kunt U nadere informatie verstrekken over het gesprek dat U heeft gehad met de Secretaris-Generaal van de NAVO? Welke onderwerpen zijn in dit gesprek aan de orde geweest? In hoeverre heeft U de NAVO-strategie en in het bijzonder de (aarde van de) te bombarderen doelen aan de orde gesteld? Is hierbij ook het uitschakelen van de elektriciteitsvoorziening in Servië besproken?

Antwoord 5

Voor het gesprek van de Minister van Buitenlandse Zaken met SG Solana moge verwezen worden naar onze brief aan de Kamer van heden.

Vraag 6

Wilt U bovenstaande vragen met spoed en zo mogelijk woensdag 26 mei
1999 beantwoorden?

Antwoord 6

Ja

Deel: ' Antwoord kamervragen inzake Kosovo '
Lees ook