Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directie Europa

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 20 augustus 1999 Behandeld: A.M. van der Heijden Kenmerk DEU-453/99 Telefoon: 3486571
Blad 1/1 Fax: 3485329
Bijlage(n)
Betreft Vragen van de Kamerlid Hoekema

inzake Oezbekistan

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer, d.d. 6 augustus 1999, kenmerk 2989916750, waarbij gevoegd waren de door de Kamerlid Hoekema, overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U, als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken , op vragen van Kamer lid Hoekema

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van de hoge straf die Mahboeba Kasimova in Oezbekistan heeft gekregen wegens "illegale activiteiten" voor de niet-geregistreerde mensenrechtenorganisatie Nopchu en het oppakken van mensenrechtenactivist Adilov in hetzelfde land?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Zijn de OVSE en de Hoge Commissaris voor de Minderheden betrokken bij het verbeteren van de mensenrechtensituatie in Oezbekistan, en zo ja, op welke wijze?

Antwoord 2

Oezbekistan kan als deelnemende staat in de OVSE gehouden worden aan de OVSE beginselen en afspraken op het gebied van de menselijke dimensie, waaronder het recht op vrijheid van meningsuiting en vreedzame vergadering. Dit geschiedt onder meer op de jaarlijkse implementatie-respectievelijk vervolgbijeenkomst waarvan de eerstkomende 20 september tot 1 oktober a.s. te Wenen zal plaatsvinden. In Tasjkent is een kantoor van de OVSE gevestigd, dat contact onderhoudt met de regering van dat land, ook over vragen met betrekking tot de menselijke dimensie, en daarnaast regelmatig verslag uitbrengt aan de OVSE-Permanente Raad in Wenen.

Het instituut van de OVSE, verantwoordelijk voor de menselijke dimensie, het ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights), heeft een waardevolle functie bij het bevorderen van mensenrechten. De Directeur van het ODIHR heeft nog onlangs een bezoek gebracht aan Oezbekistan en daarbij in algemene zin gesproken over de mensenrechtensituatie in het land.

De Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden heeft, gezien zijn mandaat, geen rol in de in uw vraag geschetste gevallen.

Vraag 3

Is de Nederlandse regering bereid via bilaterale of multilaterale kanalen er bij de Oezbeekse regering op aan te dringen de mensenrechten in dat land te respecteren? Zo ja, op welke wijze?

Antwoord 3

Bij de Nederlandse regering en bij de Europese Unie leeft bezorgdheid over de mensenrechtensituatie in Oezbekistan. De Europese Unie heeft samen met de Verenigde Staten in juli jl. een demarche te Tasjkent uitgevoerd waarbij bezorgdheid werd uitgesproken over de volgende onderwerpen:


- De recente arrestatie en mishandeling van individuele mensenrechtenactivisten (waaronder mw. Kasimova en de heer Adilov)


- Het proces en de doodvonnissen van personen schuldig bevonden aan de reeks bomaanslagen op overheidsgebouwen.


- De toenemende religieuze intolerantie bij de Oezbeekse autoriteiten.

Daarnaast is de Consul-Generaal van Oezbekistan de Nederlandse bezorgdheid over de recente golf van arrestaties in Oezbekistan overgebracht.

Deel: ' Antwoord kamervragen inzake Oezbekistan '
Lees ook