Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
TRCJZ/2001/12592
datum
03-09-2001

onderwerp
Kamervragen inzake ontwerp-besluit zand- en lössgronden Trcnr. 2001/8002 doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Naar aanleiding van de vragen van de leden Oplaat, Geluk en Snijder-Hazelhoff over het ontwerpbesluit zand- en lössgronden, bericht ik u het volgende.

datum
03-09-2001

kenmerk
TRCJZ/2001/12592

bijlage

1.
Ja.

2 en 5.
Op verzoek van LTO-Nederland heb ik besloten de inspraaktermijn met een maand te verlengen tot en met 31 augustus.

3 en 4.
De kaarten zijn niet alleen ter inzage gelegd, maar ook op internet geplaatst en in digitale vorm op CD-rom toegezonden aan de meest betrokken maatschappelijke organisaties. Dat zijn de volgende: de Technische commissie bodembescherming, de Nederlandse kunstmest federatie, De Land-schappen, LTO-Nederland, Natuur en Milieu, de Vereniging tot behoud van natuurmonu-men-ten, de Nederlandse Akkerbouwers Vakbond, de Nederlandse Melk-vee--hou-ders Vak-bond, de Nederlandse Vakbond van Varkenshouders, de Productschappen Vee, Vlees en Eieren, het Productschap Zuivel, Staatsbosbeheer, de Unie van Waterschap-pen, Vewin, de Vereniging landbouwboekhoudkantoren (VLB), Waterpakt en de VNG.
LTO en VLB hebben deze informatie weer vermenigvuldigd en onder hun leden verspreid.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

datum

kenmerk

bijlage
Vragen

Vragen van de leden Oplaat, Geluk en Snijder-Hazelhoff (allen VVD) aan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over het ontwerpbesluit zand- en lössgronden. (Ingezonden 7 augustus 2001)

1
Herinnert u zich het ontwerpbesluit houdende aanwijzing van zand- en löss en uitspoelingsgevoelige gronden 1 ?

2
Vindt u dat de korte periode van reageren recht doet aan redelijkheid en billijkheid ten aanzien van een gebruikelijke periode voor het maken van bezwaar? Is het waar dat er geen rekening is gehouden met de vakantieperiode?

3
Was er een zeer beperkt aantal locaties om de kaarten in te zien? Beoordeelt u het openstellen van slechts vier kantoren in Nederland voor het raadplegen van de kaarten met droge gronden als voldoende? Zo ja, is het als normaal te beschouwen dat er ondernemers zijn die minstens twee uur moeten reizen om de kaarten in te zien?

4
Is er voldoende informatie geweest naar de ondernemers en de belangenorganisaties over het besluit? Zo ja, welke?

5
Bent u bereid de bezwaarschriftenperiode te verlengen? Wilt u de Kamer hier zo spoedig mogelijk over informeren?

1 Staatscourant, 6 juli jl.Deel: ' Antwoord kamervragen inzake zand- en lössgronden (2) '
Lees ook