Ministerie van Buitenlandse Zaken


---

Aan de Voorzitter van de TweedeKamerderStaten-Generaal Binnenhof4 Den Haag Directie Sub-Sahara Afrika Afdeling West-Afrika Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 2500 EB Den Haag

Datum 29 mei 2002 Behandeld Ellen Beijers

Kenmerk 432 /02 Telefoon 070 - 348.42.53

Blad /5 Fax 070 - 348.66.07

Bijlage(n) E-Mail Daf@minbuza.nl

Betreft Beantwoording vragen van lid Karimi mbt het olieproject in Tsjaad-Kameroen.
Zeer geachte Voorzitter,

Graag bied ik u hierbij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Karimi over het olieproject in Tsjaad-Kameroen. Deze vragen werden ingezonden op 17 mei 2002 met kenmerk 201020410.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

Antwoord van mevrouw Herfkens, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, op vragen van het kamerlid Karimi (Groen Links) over het olieproject Tsjaad-Kameroen.

Vraag 1

Hebt u kennis genomen van het tweede rapport van de International Advisory Group (IAG) over het Tsjaad-Kameroen olieproject?

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Hoe staat u tegenover de nieuwe en doorlopende problemen die de IAG signaleert, met name daar waar het gaat om lokale ontwikkeling? Op welke wijze gaan de Wereldbank en de overheden van Tsjaad en Kameroen deze problemen verhelpen?

Antwoord

De IAG is opgericht met als doel de onafhankelijke beoordeling van de voortgang en impact van de door de Wereldbank gefinancierde activiteiten. De problemen die het IAG-rapport signaleert hebben te maken met vertragingen in de uitvoering van het programma voor capaciteitsopbouw. De uitdaging van de Wereldbank is erin gelegen zorg te dragen dat tijdens de constructiefase tot 2004 (wanneer het project operationeel moet zijn) de ontwikkeling van lokale instituties zodanige resultaten oplevert dat er uitzicht bestaat op een verantwoorde besteding van de olie-inkomsten.

Om de begeleidende activiteiten beter te kunnen uitvoeren heeft de Wereldbank reeds besloten om haar project management team in Tsjaad te versterken. De Wereldbank zal meer middelen inzetten om de problemen met betrekking tot institutionele capaciteit en bestuur aan te pakken. In Tsjaad zal daarbij de nadruk liggen op verbetering van het bestuur, de ontwikkeling van sectorstrategieën, verbeterd management van publieke inkomsten en uitgaven. In zowel Kameroen als Tsjaad zullen activiteiten ter versterking van de benodigde capaciteit meer nadruk krijgen.

De Wereldbank zal als gevolg van dit IAG rapport een actieplan opstellen voor de uitvoering van de IAG aanbevelingen (zie ook het antwoord op vraag 3).

Vraag 3

Deelt u de conclusie van de IAG dat door het zogenaamde 'dubbele snelheden-probleem' het traject van het commerciële project harder loopt dan het traject van het bereiken van de ontwikkelingsdoelstelling en dat het gevaar bestaat dat de ontwikkelingsdoelstellingen niet gehaald zullen worden? Bent u van mening dat er met betrekking tot het behalen van de ontwikkelingsdoelstellingen op korte termijn aanzienlijke vooruitgang geboekt dient te worden?

Antwoord

De IAG signaleert inderdaad een twee-snelheden probleem. Ik deel deze conclusie. Ook ik ben van mening dat vóór 2004 aanzienlijke vooruitgang bereikt dient te worden vooral op het gebied van de ontwikkeling van lokale instituties. Indien dit niet wordt gerealiseerd, dan bestaat inderdaad het gevaar dat het project de ontwikkelingsdoelstellingen niet haalt.

De IAG doet duidelijke aanbevelingen om de achterstanden in te halen. De groep beveelt aan dat de Wereldbank en de overheden van Tsjaad en Kameroen een gedetailleerd tijdsschema opstellen voor implementatie van de geplande activiteiten in het programma voor capaciteitsopbouw.

De door de IAG gedane aanbevelingen zijn door het management van de WB overgenomen. De Wereldbank presentie in Tsjaad is versterkt met een senior medewerker van de Wereldbank en een expert van International Finance Corporation. De IAG op haar beurt zal rapporteren over de voortgang van de implementatie van haar aanbevelingen

Vraag 4

Bent u van mening dat wanneer zich op korte termijn geen aanzienlijke verbeteringen voordoen, dit consequenties moet hebben voor de uitbetaling van de leningen aan Tsjaad en Kameroen door de Wereldbank en de Europese Ontwikkelingsbank (EIB)? Zo ja, aan welke consequenties denkt u dan?

Antwoord

Op dit moment geven de door de IAG aangeduide problemen geen aanleiding tot het stopzetten van de betalingen. De problemen hebben te maken met een vertraagde start van de activiteiten in het programma voor capaciteitsopbouw. Dit moet opgelost kunnen worden door een goed actieplan en een effectievere inzet van de betrokken partijen.

In de project-overeenkomsten zijn verplichtingen van alle partijen vastgelegd. Het opschorten van betalingen is mogelijk wanneer Tsjaad of Kameroen hun verplichtingen niet nakomen. Deze maatregel zal echter uitsluitend genomen worden als duidelijk is aangetoond dat een van de partijen weigert zijn verplichtingen na te komen. Er is op dit moment niets wat erop wijst dat zulke maatregelen van toepassing zijn.


Kenmerk 432/02

Blad /5

===

Deel: ' Antwoord kamervragen Karimi over olieproject in Tsjaad-Kameroen '
Lees ook