Ministerie EZ persbericht


LEVERING VAN STRATEGISCHE GOEDEREN VAN HET BEDRIJF DYNAF AAN INDIADatum: 26-08-1999

De leden van de Tweede Kamer Apostolou en Koenders (beiden PvdA) en M.B. Vos (GroenLinks) hebben aan de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken op 7 juni 1999 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 Bent u op de hoogte van de levering door het Noord-Hollandse bedrijf Dynaf Energietechniek B.V. van stroomaggregaten voor
defensieapparatuur aan India?

2 Hoe verhoudt deze levering zich tot de vergunningenstop voor de export van strategische goederen aan India en Pakistan?

3 Is het ministerie van Buitenlandse Zaken aanvankelijk niet akkoord gegaan met de uitvoer door Dynaf van deze stroomaggregaten aan India? Zo ja, waarom?

4 Wat is uw oordeel over de nu bedachte U-bochtconstructie om via HSA toch deze strategische goederen uit te voeren? Is deze constructie "in goed overleg" tussen het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de provincie Noord-Holland bedacht en uitgevoerd?

5 Kunt u uiteenzetten wat uw beleid met betrekking tot leveranties van strategische goederen aan India en Pakistan zal zijn via constructies als nu door Dynaf en HSA zijn toegepast?

6 Bent u van oordeel dat door deze U-bochtconstructie het geldende wapenembargo aan India en Pakistan is geschonden. Zo neen, waarom niet?

De Staatssecretaris van Economische Zaken, drs. G. Ybema, heeft mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken, J.J. van Aartsen, deze vragen als volgt beantwoord.

1 Hoewel de regering bij haar oordeel blijft dat gegevens over individuele transacties in strategische goederen, die op vertrouwelijke basis door de aanvragers van uitvoervergunningen aan de exportcontrole autoriteiten zijn verstrekt, onder normale omstandigheden niet middels de beantwoording van schriftelijke Kamervragen openbaar gemaakt moeten worden, wil ik in dit geval een uitzondering maken.
Ik kan bevestigen dat ik op de hoogte ben van de leverantie door het Alkmaarse bedrijf Dynaf Energietechniek B.V. (Dynaf) van een aantal stroomaggregaten voor het Flycatcher short range air defence radarsysteem aan de producent van dat systeem, Hollandse Signaalapparaten B.V. (Signaal) uit Hengelo, en dat ik voorts heb vernomen dat Signaal deze aggregaten vervolgens aan India heeft geleverd. Voor die binnenlandse
toelevering van de aggregaten door Dynaf was geen vergunning vereist en Signaal beschikte tot in april 1999 over een geldige vergunning voor de uitvoer naar India van delen van het Flycatchersysteem, waarmee de speciaal voor dat systeem ontworpen stroomaggregaten ook al eerder geleverd waren.

2 en 3 Zoals reeds op 14 juli 1998 aan de Kamer geantwoord op vragen van het lid Van den Doel (Aanhangsel van de Handelingen, nr. 1522, vergaderjaar 1997-1998), heeft de regering, direct na de kernproeven in India en Pakistan in mei 1998, als blijk van afkeuring, onder meer besloten om de afgifte van vergunningen voor de uitvoer van militaire goederen naar die landen tot nader order op te schorten, maar verloren de op dat moment nog lopende vergunningen, waaronder de desbetreffende Signaal-vergunning, hun geldigheid niet. Mede in het licht van het ontbreken van een VN- of EU-besluit ter zake geldt er immers géén wapenembargo, maar was en is er nog altijd sprake van een Nederlandse vergunningafgiftestop op India en Pakistan. De berichten dat aan Dynaf geen vergunning is toegekend voor de uitvoer van de aggregaten, zijn juist. Ruim vóór de afkondiging van de vergunningafgiftestop had Dynaf het verzoek gekregen voor rechtstreekse levering van aggregaten voor de door India bij Signaal gekochte radarsystemen. In de rol van exporteur diende Dynaf daartoe zelf over
uitvoervergunningen te beschikken. Het bedrijf was daar evenwel aanvankelijk niet van op de hoogte. Het werd echter met de vergunningplicht geconfronteerd toen na het afkondigen van de vergunningenstop diverse aggregaten door de douane werden tegengehouden. De nadien door het bedrijf alsnog ingediende vergunningaanvragen werden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken voorzien van een bezwaar. Deze vergunningen zijn ingevolge de vergunningafgiftestop niet verleend.
Nadat eind 1998 geconstateerd kon worden dat de vergunningafgiftestop nog geruime tijd van toepassing zou blijven, besloot Dynaf de aggregaten aan HSA te leveren, zodat deze onder een nog lopende vergunning van HSA naar India uitgevoerd werden.

4 en 6 Waar het uitvoervergunningen betreft, duidt de term U-bochtconstructie op ontduiking van de toetsing op eindbestemming. Om dat te voorkomen, is elke exporteur van strategische goederen verplicht om bij de aanvraag van een vergunning te vermelden of hem een andere eindbestemming bekend is dan de bestemming waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. Is dat het geval, dan richt de toetsing van de aanvraag zich op die
eindbestemming. Het terugvallen door Dynaf op de bestaande binnenlandse toeleveringsrelatie met Signaal is van een andere orde. Het bedrijf zag af van de beoogde uitvoer en had voor de levering aan HSA geen vergunning nodig. Signaal was al in het bezit van een vergunning voor de uitvoer van Flycatchersystemen naar India en onder die vergunning waren ook al eerder de bij deze systemen behorende aggregaten uitgevoerd.
De meest recente verlenging van de looptijd van deze vergunning met een jaar vond plaats in april 1998. Het overleg tussen Economische Zaken, de Economische Controledienst inbegrepen, en de betrokken bedrijven bestond uit het zoeken van bevestiging dat de Signaal-vergunning nog aan de eisen voldeed. De provincie Noord-Holland was uiteraard niet betrokken bij de toetsing. Op basis van de feiten is de conclusie dat alle betrokkenen zich aan de ter zake geldende regels hebben gehouden en dat, hoe men ook in politieke zin mag oordelen over het optreden van de bedrijven geen sprake is geweest van een schending van de vergunningenstop.

5 Gelet op het feit dat de looptijd van alle voorheen nog geldige vergunningen voor de uitvoer van militaire goederen naar India en Pakistan inmiddels is verstreken, kan de geschetste situatie zich tot het moment van intrekking van de maatregel niet meer voordoen.Ministerie van Economische Zaken
Aan deze paginas kunnen geen rechten worden ontleend - No rights can be derived from these pages

Deel: ' Antwoord kamervragen levering strategische goederen India '
Lees ook