Ministerie van Financiën


https://www.minfin.nl

MINFIN:Antwoorden op kamervragen van honderd gulden maatregel

Persbericht

No 247-01 Den Haag 14 september 2001 x

Antwoorden van de staatssecretaris van Financiën en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aan het lid Hoekema van de Tweede Kamer van de Staten Generaal over niet uitbetalen Zalmsnip aan studenten

Vragen:


1
Hebt u kennisgenomen van berichten dat een kwart van de Nederlandse studentensteden de Zalmsnip niet aan studenten uitkeert?


2
Bent u bereid in staat om die steden waar dat niet gebeurt aan te spreken op hun verantwoordelijkheid?


3
Bent u bereid en in staat gemeenten en universiteiten aan te moedigen meer bekendheid te geven aan de mogelijkhied voor studenten de Zalmsnip te ontvangen?

Antwoorden:


1.
Ja.


2.
Het kabinet heeft al meerdere malen uitdrukkelijk uitgesproken en zal blijven uitspreken dat het uitgangspunt is, de beleidsvrijheid van gemeenten in acht genomen, f100 ook uit te keren aan bewoners van onzelfstandige woonruimten, waaronder studenten vaak worden gerekend. Gemeenten zijn via circulaires van het Rijk en via ledenbrieven van de VNG op de hoogte gebracht van dit uitgangspunt. Gebleken is dat de meeste gemeenten specifiek beleid voeren om bewoners van onzelfstandige woonruimten in aanmerking te laten komen voor de lastenverlichting. In de Monitor Inkomsten uit Lokale Heffingen 2001 gaan we hier nader op in. Gelet hierop acht ik het aanspreken van individuele gemeenten niet nodig.


3.

Gemeenten en universiteiten zijn naar mijn mening voldoende in staat om zelf te bepalen welke middelen zij gebruiken om studenten te informeren over de f100-maatregel. Van onze kant worden dan ook geen aanvullende initiatieven overwogen richting gemeenten en universiteiten.

Woordvoerder: drs. S.A.E. Schrover
070 - 3427140

14 sep 01 16:40

Deel: ' Antwoord kamervragen niet uitbetalen zalmsnip aan studenten '
Lees ook